ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СТРАХУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ СТІВЕНА КІНГА)

  • О.О. Головньова-Коппа
  • А.С. Любчик
Ключові слова: переклад, лексичні засоби, страх, перекладацькі трансформації, література жанру жахів

Анотація

У статті проаналізовано основні способи перекладу лексичних засобів створення страху на матеріалі творів
Стівена Кінга таких, як роман «Воно» та оповідання збірки «Коли впаде темрява», а також виділено найбільш вдалі
трансформації для перекладу лексики літератури жанру жахів.

Посилання

1. Білозерська Л.П. Термінологія та переклад: [навч. посібник для студентів філологічного напряму підготовки]. Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. 232 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Стаття «Мацак». URL: https://ukrainian_explanatory.academic.ru/мацак.
3. Вовк О.В. Жах як основний жанротвірний елемент в американських романах літератури жахів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.:
Філологія. 2016. № 24. С. 84.
4. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. К.: Вища школа, 1985. 360 с.
5. Іванова О.О. Прагматичний потенціал перекладу. Філологічні науки. Актуальні проблеми перекладу. Київ: Вид-во Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут». Вип. 6. URL:http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Philologia/6_102149.doc.htm.
6. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник журналіста. Львів: ПАІС, 2002. 576 с.
7. Кінг, Стівен. Воно: роман / Стівен Кінг; пер. з англ. О. Красюка, С. Крикуна, А. Рогози. Вид. 2-ге, випр. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2015. 1344 с.
8. Кінг Стівен. Коли впаде темрява. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. 432 с.
9. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. К.: Нова Книга, 2000. 448 с.
10. Тараненко О.О. Українська мова: Енциклопедія. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. 824 с.
11. Чумак Г. Особливості відтворення американських реалій в українських перекладах Стівена Кінга // Studia methodologica. Тернопіль: ТНПУ, 2013. Вип. 35. С. 197.
12. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Международные отношения, 1975. 324 с.
13. Кинг Стивен. Оно: роман. М.: издательская группа «АСТ», 2011. 1138 с.
14. Кинг Стивен. После заката. URL: http://knizhnik.org/stiven-king/posle-zakata/1.
15. Петрова Е.В. Жанрообразующая лексика англоязычного черного романа: автореф. дисс. На соискание науч.степени канд. филол. наук: спец.10.02.04 «Германские языки». URL: http://www.dissercat.com/content/
zhanroobrazuyushchaya-leksika-angloyazychnogochernogo-romana.
16. Caroll N.ThePhilosophyofHorror. N.Y.&L.: Routledge,
1990. 256 р.
17. King Stephen.Just After Sunset. Scribner, 2008. 367 р.
18. King, Stephen. It. Hodder&Stoughton, 2011. 1184 p.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
87-91