ДИСКУРСИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ В КОНСТРУЮВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

  • А.В. Шугаєв
Ключові слова: дискурсивна стратегія, дискурсивна тактика, імідж, вербальний засіб, комунікація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню понять «дискурсивна стратегія» й «дискурсивна тактика» з позиції різних підходів, наявних у сучасній лінгвістиці. У статті зазначається, що дискурсивні стратегії (самопрезентація) й тактики (здобування прихильності, самопросування) слугують засобами формування позитивного іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі. Проаналізована й систематизована теоретична база є підґрунтям розробки класифікації дискурсивних стратегій і тактик, які є основою конструювання позитивного іміджу міжнародної організації ООН в інформативних статтях мас-медіа.

Посилання

1. Арутюнова Н. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь / Н. Арутюнова – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 688 с.
2. Иссерс О. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. Иссерс. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 c.
3. Иссерс О. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. Иссерс. – М. : УРСС, 2003. – 284 c.
4. Копнина Г. Речевое манипулирование : [учебное пособие] / Г. Копнина. – М. : Флинта, 2008. – 176 c.
5. Макаров М. Основы теории дискурса / М. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
6. Паршина О. Российская политическая речь: Теория и практика /
7. Паршина. – М. : ЛКИ, 2007. – 232 с.
8. Фролова І. Дискурсивна стратегія як когнітивно-комунікативний феномен / І. Фролова. – Сімферополь, 2006. –№ 82. – С. 207–209.
9. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения / У. Чейф. – М., 1982. – 316 с.
10. Черногрудова Е. Основы речевой коммуникации : [учебное пособие] / Е. Черногрудова. – М. : Изд-во «Экзамен», 2008. – 126 c.
11. Юшковець І. Комунікативні стратегії й тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / І. Юшковець. – Донецьк, 2008. – 23 с.
12. United Nations Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/index.html.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
107-111