ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ КОДИ ПРОЗИ ОРХАНА ПАМУКА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «БІЛА ФОРТЕЦЯ»)

  • Білал Таштекін
Ключові слова: Орхан Памук, інтертекст, діалогізм, літературна містифікація, ремінісценція, епіграф, рецепція

Анотація

У статті досліджуються міжтекстові зв’язки роману Орхана Памука «Біла фортеця», який, окрім традицій національного театру тіней Карагьоз, увібрав у себе художній досвід інонаціональних літератур. У тексті роману виразною є рецепція мотивів і образів ренесансної, барокової та романтичної літератур, пропущених крізь призму постмодерної поетики. Інтертекстуальні коди формують діалогічну парадигму роману, який має ознаки роману-міфу, та слугують відтворенню однієї з таких провідних тем творчості Орхана Памука, як взаємини Сходу й Заходу.

Посилання

1. Гаджиєва Г. Постмодернізм у сучасній турецькій літературі (на прикладі романів Орхана Памука) / Г. Гаджиєва // Література в контексті культури. – 2014. – Вип. 24(2). – С. 24–29.
2. Элиаде М. Космос и история. Избранные труды / М. Элиаде. – М. : Прогресс, 1987. – 312 с.
3. Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию «Я», какой она раскрылась нам в психоаналитическом опыте / Ж. Лакан // Лакан Ж. Семинары. – Т.1. – М. : Логос, 1998. – 432 с.
4. Ланн Е. Литературная мистификация / Е. Ланн. – М. : Либроком, 2009. – 234 с.
5. Памук О. Біла фортеця / О. Памук. – Харків : Фоліо, 2011. – 191 с.
6. Посохова Е. Интертекстуальность романов Орхана Памука / Е. Посохова // Літературознавчий збірник. – Вип. 33–34. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – С. 180–188.
7. Смирнова М. От «Белой крепости» до «Музея невинности»: Орхан Памук и его главные книги / М. Смирнова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://daily.afisha.ru/brain/454-ot-beloj-kreposti-domuzeya-nevinnosti-orhan-pamuk-i-ego-glavnye-knigi/.
8. Сулейманова А. Постмодернизм в современном турецком романе / А. Сулейманова // Дис. … на соиск. науч. ст. канд. филол. наук: 10.01.03. – СПб., 2007. – 216 с.
9. Schild K. A Dialogue with Dostoevsky: Orhan Pamuk’s the Black book / K. Schild // Newsletter of the Institute of Slavic, East European, and Eurasian studies. – University of California, Berkley. – 2005. – № 22. – P. 348–361.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
91-95