ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ У МЕЖАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

  • Тетяна Анатоліївна Кокнова
Ключові слова: лінгвометодична підготовка, підготовка викладачів іноземних мов, предметні компетенції, освітня мета, система вищої освіти

Анотація

Головним напрямом підготовки викладачів іноземних мов у розвинутих країнах світу є забезпечення ринку праці висококваліфікованими спеціалістами, які мають високий рівень знань у сфері іноземних мов, вміють ефективно підбирати форми, методи та технології для успішного й ефективного викладання на нормативно заданому рівні для реалізації стратегії міжкультурної взаємодії. Така підготовка базується на засадах компетентнісного підходу підготовки майбутніх спеціалістів. У статті проаналізовано формування лінгвометодичної компетентності май­бутніх викладачів іноземних мов у зарубіжних країнах у межах компетентнісного підходу. Це допоможе усвідомити і розкрити деструктивні тенденції у національній системі вищої освіти, виявити перспективи вдосконалення сис­теми формування лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у процесі їх фахової під­готовки на сучасному етапі. У статті представлено головні компоненти формування предметних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов, організаційні моделі базової підготовки викладачів іноземних мов, досвід впровадження компетентнісного підходу в країнах Європи та Північної Америки. Висвітлено розподіл підходів до організації навчальної діяльності у межах програми підготовки викладачів. Схарактеризовано мету навчання май­бутніх викладачів іноземних мов на сучасному зарубіжному педагогічному просторі. Виокремлено низку чинників, які необхідно враховувати для ефективної підготовки майбутнього викладача-професіонала. Аналіз висновків зару­біжних науковців свідчить про те, що для ефективної підготовки майбутнього викладача-професіонала необхідно врахувати низку важливих чинників: когнітивний (готовність до здійснення професійної діяльності, професійно необхідні знання, вміння та навички); діяльнісний (особистість викладача з його професійним досвідом); результа­тивний (оцінку професійної результативності через результати діяльності). Проаналізовані дослідження досвіду використання компетентнісного підходу для формування лінгвометодичної компетентності майбутніх викла­дачів іноземних мов у зарубіжних країнах свідчать про ефективність і перспективність його застосування й у вітчизняній фаховій підготовці майбутніх викладачів іноземних мов.

Подальшого вивчення потребують особливості процесу підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, враховуючи специфіку дисциплін, практики / стажувань, форм і методів роботи з майбутніми викладачами іно­земних мов у процесі їх фахової підготовки.

Посилання

1. Хомский Н. Язык и мышление. Москва : Прогресс, 1972. 164 с.
2. Мархева О.Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в країнах Європи. Педагогіка вищої школи та середньої школи. 2012. Вип. 35. С. 255–264.
3. Білецька І.О. Американський досвід підготовки вчителів іноземних мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики». 2013. Вип. 20. С. 26–30. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_20_8 (дата звернення: 06.12.2018).
4. Черній Л.В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 20 с.
5. Проворова О.Г. Подготовка преподавателей высшей школы в США. Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Проблемы высшего обра¬зования». 2002. № 6. С. 48–52.
6. Батечко Н.Г. Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі у Сполучених Штатах Америки. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/ eprint/17698/1/N_Batechko_PP_4_NDLO.pdf (дата звер¬нення: 06.12.2018).
7. Кокор М.М. Сучасні моделі підготовки викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням в університетах США. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2013. № 1. С. 146–153.
8. Day R. Models and the Knowledge Base of Second Language Teacher Education. University of Hawai’і Working Papers in ESL. 2008. Vol. 2. P. 1–13. URL: https:// core.ac.uk/download/pdf/77238786.pdf (дата звернення: 14.01.2019).
9. Базуріна В.М. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Житомир, 2006. 22 с.
10. Базова В.І. Підготовка викладачів іноземних мов в університетах Німеччини : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2012. 22 с.
11. Konigs F.G. Teaching and learning foreign languages in Germany: a personal overview of developments in research. Cambridge journals. Cambridge University Press, 2003. P. 235–251. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.458.3704&rep=rep1&type =pdf (дата звернення: 14.01.2019).
12. Ушаков А.С. Іншомовна підготовка викладачів іно¬земних мов у Канаді в умовах інтеграційних процесів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2014. Вип. 3. С. 154–161.
13. Newby D. Competence and performance in learning and teaching: theories and practices. URL: https://www.enl. auth.gr/symposium19/19thpapers/002_Newby.pdf (дата звернення: 14.01.2019).
14. Quality Teaching and Teaching and Teacher Education: A Kaleidoscope of Notions / J. Wang, E. Lin, E. Spalding, C.L. Klecka, S.J. Odell. Journal of Teacher Education. 2011. Issue 62(4). P. 331–338.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
47-52