ДИНАМІКА ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ МОРФЕМ У ЛЕКСИКОНІ ТЕКСТІВ ПЕРІОДИКИ

  • В.Г. Заєць
  • Ю.М. Томіліна
Ключові слова: афікс, українська мова, денотат, дериват, морфема, періодика, словотвірні форманти

Анотація

У запропонованій статті проаналізовано тексти сучасних періодичних видань. Шляхом вибірки лексичних одиниць з іншомовними морфемами відстежено динаміку продукованих дериватів. Проілюстровано прикладами здатність запозичених морфем з українськомовними формантами утворювати похідні деривати на позначення дії, стану, процесу, номінувати суспільно-економічні відносини. Помічені порушення орфографічної норми в окремих похідних дериватах.

Посилання

1. Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. 416 с.
2. Городенська К.Г. Українське слово у вимірах сьогодення. Наукове видання. Ін-т укр. мови НАН України. Київ: КММ. 2014. 124 с.
3. Громлюк І. Україніш. Мова-привид чи говірка майбутнього. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2016/12/2/220965/view_print/.
4. Єрмоленко С.Я. Кодифікація норми // Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. С. 269.
5. Карпіловська Є.А. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність. Культура слова. 2011. № 74. С. 43–51.
6. Кислюк Л.П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку української мови: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2017. 424 с.
7. Коць Т.А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі. К.: Логос, 2010. 303 с.
8. Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. К., Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бураго. 2011. 328 с.
9. Олексенко В.П. Словотворення в умовах глобалізації: nomina actionis із за позиченим формантом -ація, -ізація/-изація. Вісник ОНУ. Сер.: Філологія. 2014. Т. 19. Вип. 4(10). С. 96–103.
10. Стишов О.А. Українська лексика ХХ століття: (На матеріалі засобів мас. інформації). К.: Пугач, 2005. 388 с.
11. Струганець Л.В. Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття: дис. д-ра філол. наук: 10.02.01. Київ, 2002. 423 с.
12. Тараненко О.О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – ХХІ ст.). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2015. 248 с.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
148-152