ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ СИМВОЛІВ В АНІМАЛІСТИЧНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

  • С.В. Шепітько
  • К.В. Пилипшанова
Ключові слова: зооніми, прислів’я, міжкультурна комунікація, лінгвокультурний аспект

Анотація

Прислів’я з назвами тварин використовуються для характеристики людини і її поведінки, оскільки вони мають високий конотативний потенціал. У дослідженні подається лінгвокультурний аналіз прислів’їв, що містять у своєму складі компонент-зоонім, розглядаються образи тварин через призму культури певного етносу, що дозволяє виявити зв’язок і відмінності між пареміологічними одиницями різних мов і відображеною в них національною картиною світу, що забезпечує адекватну міжкультурну комунікацію.

Посилання

1. Галимова А.В. Этнокультурная специфика зоонимической лексики, характеризующей человека (на материале русского и немецкого языков): дис. канд. филол. наук. Уфа, 2004. 36 c.
2. Кунін В.А. Курс фразеології сучасної англійської мови. Підруч. для іноземців и фак. інозем. мов. М.: Вища школа, Дубна: Вид. центр «Фенікс», 1996. С. 219.
3. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
4. Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М.: Наука, 1981. 169 с.
5. Тимошенко И.Е. Литературные первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок. К: Друкарня Петра Барського, 1897. С. 17.
6. Шепітько С.В. Аксіологічні характеристики англомовних прислів’їв: питання теорії. Одеський лінгвістичний вісник. 2016. Вип. 7. С. 114–117.
7. Шепитько С.В. Пословицы как объект исследования англоязычной лингвистики. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. № 1072, 2013. С. 99–105.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
196-200