ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

  • Н.В. Глушаниця
Ключові слова: науково-технічний текст, адекватний переклад, авіаційна термінологія, граматичні трансформації, граматичні структури

Анотація

У статті представлено компаративний аналіз граматичних та лексичних систем англійської та української мов на
матеріалі науково-технічних текстів авіаційної тематики. Визначено, що найбільший комплекс граматичних та лексичних проблем перекладу пов’язаний із розумінням синтаксичної структури порівнюваних мов та морфологічного
складу речень як мовних елементів.

Посилання

1. Вилюман В.Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке / В.Г. Вилюман // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1955. – Т. ІІІ. – С. 47–50.
2. Гільченко Р.О. Англо-український навчальний словник авіаційних термінів / Р.О. Гільченко. – К. : НАУ, 2005. – 220 с.
3. Грачев М.А. Механизм перехода арготизмов в общенародный язык / М.А. Грачев // Русский язык в школе. – 1996. – № 5. – С. 34–37.
4. Дубічинський В.В. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 с.
5. Єнчева Г.Г. Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу авіаційних термінів (на матеріалі англо-українських версій нормативно-технічної документації ІСАО) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Г.Г. Єнчева ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – О., 2011. – 20 с.
6. Кубрякова Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 555 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
7-11