Умови публікації

Автори, які опублікують свою статтю у № 1 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску,
матимуть можливість безоплатно опублікувати свій доробок в № 2.
Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Умови публікації наукових статей  

Для публікації статті у науковому журналі № 1/2022 необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 29 липня 2022 року наступні матеріали:

 • заповнити довідку про автора;
 • статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
 • після рецензування статті потрібно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

Редакційна колегія наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне).

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

У разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу:  editor@tsj.kherson.ua.

Приклади підпису файлів: Федоренко_Інформація_про_автора, Федоренко_стаття, Федоренко_квитанція.

У період воєнного стану в Україні вісник буде видаватися виключно в електронній формі.

УМОВИ ОПЛАТИ

Редакційний збір становить 900 гривень за одну статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку.

Редакційна колегія наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне). У разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Загальні вимоги:

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

 1. Вказується мовою статті:
 • назва;
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Вказується англійською мовою для статей українською та українською для статей іншими мовами:
 • назва;
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

 1. Література.

Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

 1. References.

Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

 1. Arutiunova N. D. (2007) Problemy morfolohii i slovotvoru [Problems of morphology and word formation]. М.: Movy slovianskykh kultur, 288 p.
 2. Batsevych F. S. (2009). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Basics of communicative linguistics]. Kyiv: Akademiia, 376 p.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

Проблематика перекладацької діяльності може бути розглянута в історико-культурологічному, лінгвістичному, психолінгвістичному аспектах, оскільки «під час перекладу відбувається зіткнення не лише лексичних, граматичних систем, а й комунікативно-прагматичних, лінгвопоетичних, соціокультурних уявлень, менталітету мовців» (Селіванова, 1999).

Водночас основними функціями звертань у ліриці є апелятивна, характеризувальна, емоційно-виразна та номінативна (Степихова, 2009).

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Бондаренко, 2002: 25–27).