ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ РОЗМАЇТТЯ МОВИ СУЧАСНОГО МІСТА : СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Т.С. Гарлицька
Ключові слова: мова міста, жаргон, сленг, арго, просторіччя, сленгові урбаноніми

Анотація

У статті розглядаються соціолінгвістичні характеристики сучасного міського мовлення на матеріалі української, російської та англійської мов. Подається класифікація лексико-фразеологічних одиниць мовного побуту міста за формами існування та семантичними ознаками; аналізується взаємовплив жаргонних лексико-фразеологічних одиниць різних країн.

Посилання

1. Гордієнко В.А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / В.А. Гордієнко. – К., 2006. – 19 с.
2. Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались: толковый словарь русского общего жаргона: Ок. 450 слов / под общим руководством Р.И. Розиной. – М. : Азбуковник, 1999. – 320 с.
3. Миколенко Т.М. Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т.М. Миколенко. – К., 2006. – 21 с.
4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : Підручник. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
5. Словарь социолингвистических терминов / [отв. ред. В.Ю. Михальченко]. – М. : Ин-т языкознания РАН, 2006. – 312 с.
6. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: соціальна диференціація української мови / Л. Cтавицька ; Укр. наук. ін.-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики НАН України, ін.-т укр. мови. – К. : Критика, 2005. – 464 с.
7. Українська мова : Енциклопедія. – 2-е вид. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2006. – 820 с.
8. Химик В.В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен / В.В. Химик. – СПб. : Филологический факультет СпбГУ, 2000. – 272 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
81-86