КУЛЬТУРНІ РОЗБІЖНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЛІНГВОПОЕТИКИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

  • Н.В. Рєзнікова
Ключові слова: лінгвопоетика, асоціативні культуреми, колорит, трансляційне перейменування, прагматична адекватність

Анотація

У статті вперше аналізується специфіка відтворення українських культурно маркованих лексем на позначення
традиційних образів народнопоетичної лірики на японську мову. Розглядаються питання можливості / неможливості
збереження асоціативних зв’язків, національного колориту культурем як їхньої головної характеристики засобами
структурно і культурно віддаленої мови.

Посилання

1. Ажнюк Б. Чи перекладна реалія? / Б. Ажнюк // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 71–73.
2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с. (Альма-матер).
3. Бикман Дж. Не искажая слова Божия: принципы перевода и семантического анализа Библии / Дж. Бикман, Дж. Келлоу ; пер. с англ. – СПб. : Ноах, 1994. – 464 с.
4. Бронська А. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної / А. Бронська // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах України. – 2000. – № 7. – С. 43–44.
5. Бухонкина А. Типология культурем и их асимметрий в языках разного типа / А. Бухонкина // Романо-германская филология. – Саратов : Изд-во СГУ, 2002. – С. 44–54.
6. Б’ялик В. Міжкультурні конституенти мовної картини світу у перекладі / В. Б’ялик // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – 2004. – Вип. 7. – Т. VIII. Теорія і практика перекладу. – С. 13–18.
7. Ващенко В. Самобутні тенденції у розвитку мови : [навч. посібник] / В. Ващенко, А. Поповський. – Дніпропетровськ : Видавництво ДДУ, 1995. – 44 с.
8. Вежбицкая А. Понимание культуры через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Шмелева. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
9. Верещагин Е. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. Верещагин, В. Костомаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 246 с.
10. Верещагин Е. Лингвострановедческая теория слова / Е. Верещагин, В. Костомаров. – М. : Русский язык, 1980. – 320 с.
11. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Р. Валент, 2006. – 448 с.
12. Воробьев В. Лингвокультурология (теория и методы) / В. Воробьев. – М. : Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.
13. Гак В. Языковые преобразования / В. Гак. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 768 с.
14. Голубовська І. Етнічні особливості мовних картин світу : [монографія] / І. Голубовська. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2004. – 284 с.
15. Демецька В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми : [монографія]. – Херсон : ТИТАН, 2006. – 344 с.
16. Демецька В. Адаптація як поняття перекладознавства й культурології / В. Демецька // Вісник СумДУ. Серія Філологія. – 2007. – № 1, Том 2. – С. 96–102.
17. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень / В. Жайворонок // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 48–63.
18. Зорівчак Р. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львівському університеті, 1989. – 216 с.
19. Комиссаров В. Теория перевода (лингвистические аспекты) : [учебник] / В. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 250 с.
20. Костенко Н. Рима в ранній і пізній творчості Шевченка (На матеріалі поем «Гайдамаки» і «Марія») / Н. Костенко // Теорія літератури. Компаративістика. Художній діалог з історією : [наук.-метод. зб.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 204 с.
21. Кузнецова О. Проблемы перевода в контексте межкультурной коммуникации / О. Кузнецова // Лингвистические основы межкультурной коммуникации : сборник материалов международной научной конференции (Нижний Новгород, 20–21 сентября 2007 г.). – Нижний Новгород, 2007. – С. 164–166.
22. Ларсон М. Смысловой перевод / М. Ларсон. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского Университета, 1993. – 453 с.
23. Латышев Л. Перевод: Теория, практика и методика преподавания : [учеб пособ. для перевод. фак. высш. учеб. заведений] / Л. Латышев. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
24. Левицький А. Теорія міжкультурної комунікації: працюємо самостійно : [навч. посіб.] / А. Левицький. – К. : Логос, 2011. – 127 с. – Укр., англ.
25. Маслова В. Лингвокультурология : [учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. Маслова. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
26. Медвідь О. Лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка «Захар Беркут») / О. Медвідь, Я. Ткаченко // Філологічні трактати. – 2015. – Вип. 7, № 3. – С. 64–68.
27. Некряч Т. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі : [монографія] / Т. Некряч, Ю. Чала. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 194 с.
28. Ніколенко А. Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури / А. Ніколенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 23 / відп. ред. Н. Козбозерова. – К. : Логос, 2013. – С. 290–296.
29. Овсянников В. Метаморфозы в переводе поэзии / В. Овсянников // Наукові записки. – Випуск 104 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 482 с. – С. 169–173.
30. Пилинський М. Мовна норма і стиль / М. Пилинський. – К., 1976. – С. 161–196.
31. Садовский В. Если переводить плохо – лучше не переводить вообще / В. Садовский // Вопросы философии. – 1999. – № 11. – С. 29–33.
32. Семчинський С. Семантична інтерференція мов / С. Семчинський. – К. : Вища школа, 1974. – 256 с.
33. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир ; пер. с англ., общ. ред. и вступ. ст. А. Кибрика. – М. : Изд. группа «Прогресс», 1993. – 654 с.
34. Сорокин Ю. Введение в этнопсихолингвистику : [учеб. пособие] / Ю. Сорокин ; под ред. С. Борисовой. – Ульяновск : Ульяновский гос. ун-т, 1998. – 138 с.
35. Суродейкіна Т. Поняття мовної картини світу (на матеріалі англомовної концептосфери мистецтва) / Т. Суродейкіна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наук. праць. – Вип. 2 / [ред. кол.: І. Буніятова, О. Воробйова, В. Козловський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 158 с.
36. Тамерьян Т. Виды национально-культурной лексики как отражение особенностей этнического мышления / Т. Тамерьян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://refdb.ru/look/2361752.html.
37. Тимачев П. Лингвокультурная интерференция как коммуникативная помеха: На материале английского языка : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / П. Тимачев ; Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград, 2005. – 20 с.
38. Уфимцева Н. «Культурные знаки» Л.С. Выготского и гипотеза Сепира-Уорфа / Н. Уфимцева, Ю. Сорокин // Национальная культура и общение. – М., 1977. – С. 156.
39. Фесенко Т. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода / Т. Фесенко. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 2002. – 227 с.
40. Флекенштейн К. О некоторых теоретических проблемах калькирования / К. Флекенштейн // Этимологические исследования по русскому языку. – Вып. 5. – М. : Изд-во МГУ, 1966. – С. 148–172.
41. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в зарубежной лингвистике: Языковые контакты. – Вып. VI. – М. : Прогресс, 1972. – С. 61–81.
42. Хроленко А. Основы лингвокультурологии : [учебное пособие] / А. Хроленко ; под. ред. В. Бондалетова. – 2-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2005. – 184 с.
43. Чередниченко О. Про мову і переклад / О. Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.
44. Яшина М. Анализ и семантизация культурно маркированной лексики (на материале итальянского языка) : автореф дисс. … канд. филол. наук / М. Яшина. – М., 2009. – 21 с.
45. Mapping Expressing Differences Around the World: The Relationship Between Emotional Display Rules and Individualism Versus Collectivism / [D. Matsumoto, H.Y. Seung, G. Fontaine] // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 2008. – Vol. 39, № 1. – P. 55–74.
46. Nida E. Toward a Sciense of Translating / E. Nida. – Leiden, 1964 – 178 p.
47. Oksaar E. Kulturemtheorie: ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung / E. Oksaar. – Göttingen, 1988.
48. Wardhaugh R. An Introduction to Sociolinguistics / R. Wardhaugh. – Madlen (Massachusets) : Blackwell Publishers, 2000. – 404 p.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
55-63