СУБПОЛЕ ДОСТОВІРНОСТІ В СКЛАДІ ФСП МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

  • Ю.С. Любимова
Ключові слова: модальність, китайська мова, функціонально-семантичне поле, субполе достовірності

Анотація

У статті представлено аналіз засобів і способів реалізації модальності достовірності в сучасній китайській мові. Було обґрунтовано, що семантична категорія достовірності в китайській мові становить інтерес для дослідження. На основі цієї семантичної категорії було виокремлено субполе достовірності, а також проаналізовано його конституенти – ядро субполя та його периферію.

Посилання

1. Бондарко А.В. О грамматике функционально-семантических полей / А.В. Бондарко // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – М. : Наука, 1984. – Т. 43. – № 6. — С. 492–503.
2. Тань Аошуан. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность / Аошуан Тань. — М. : Языки славянской культуры, 2004. – 240 с.
3. Сорокін С.В. Турецька й українська мови в системі координат «ВИД – ЧАС – МОДАЛЬНІСТЬ» / С.В. Сорокін. — К. : Вид.центр КНЛУ, 2009. – 341 с.
4. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / А.В. Бондарко, Е.И. Беляева, Л.А. Бирюлин, Е.Е. Корди] ; под ред. А.В. Бондарко. –
Л. : Наука, 1990. – 264 с.
5. Панфилов В.З. Категория модальности и ее роль в контитуировании структуры предложения и суждения / В.З. Панфилов // Вопросы языкознания, 1977. – № 4. – C. 36–48.
6. Белошапкова В.А. Современный русский язык : [учеб. для филол. спец. ун-тов. 2-е изд., испр. и доп.] / [В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская
и др.] ; под ред. В.А. Белошапковой. — М. : Высшая школа, 1989. – 800 с.
7. Palmer F.R. Modalityand the English Modals / Robert Frank Palmer. – Routledge, 1990. – 220 р.
8. Люй Шусян. Очерк грамматики китайского языка. Часть первая. Категории / Шусян Люй. – М. : Наука, 1965. – 349 с.
9. Ван Ляо-И. Основы китайской грамматики / Ляо-И Ван. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1954. – 261 с.
10. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / В.В. Виноградов // Исследования по русской грамматике. – М. : Наука, 1975. – С. 53–88.
11. Lyons John Semantics. Volume 2 / John Lyons. — Cambridge University Press, 1977. – 897 p.
12.茅盾. 子夜 [Електронний ресурс] /茅盾. – Режим доступу : http://www.dushu369.com/zhongguomingzhu/zy/.
13. Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка / А.А. Драгунов. – Л. :Изд. ЛГУ, 1962. – 270 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
102-106