ВИКОРИСТАННЯ СИНТАГМАТИЧНОГО СПОСОБУ ПЕРЕЧЛЕНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

  • З.І. Кучер
Ключові слова: художній переклад, перекладацька трансформація, лексичне розгортання, лексичне згортання, описовий переклад

Анотація

У статті проаналізовано особливості використання прийомів комплексних лексико-граматичних трансформацій, а саме: синтагматичного способу перечленування в процесі перекладу художнього твору. Наводяться мотиви застосування зазначеного прийому, які були визначені в процесі порівняльного аналізу роману швейцарського письменника Ф. Дюрренматта «Суддя і його кат» та українського перекладу цього твору.

Посилання

1. Бевз Н. Переклад як культурний феномен: герменевтико-комунікативний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.04 «Філо софська антропологія, філософія культури» / Н. Бевз. – Харків, 2010. – 20 с.
2. Демецька В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми : [монографія] / В. Демецька. – Херсон : МП «Норд», 2006. – 378 с.
3. Зорівчак Р. Український художній переклад як націєтворчий чинник /Р. Зорівчак //Зарубіжна література. – 2007. – Квітень. – С. 1–5.
4. Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах : [монографія] / М. Іваницька. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2015. – 604 с.
5. Казакова Т. Художественный перевод: в поисках истины / Т. Казакова. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2006. – 224 с.
6. Кияк Т. Перекладознавство (німецько-український напрям) : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Т. Кияк, А. Науменко, О. Огуй. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2014. – 640 с.
7. Коломієць Л. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу : [монографія] / Л. Коломієць. – К. : Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2004. – 522 с.
8. Лановик М. Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / М. Лановик. – К., 2006. – 39 с.
9. Некряч Т. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : [навчальний посібник для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів] / Т. Некряч, Ю. Чала. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 200 с.
10. Селиванова Е. Стратегическая программа перевода в аспекте диалогичности / Е. Селиванова // Реальность, язык и сознание: междунар. межвуз. сб. науч. тр. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. – Вып. 3. – С. 85–90.
11. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха. – К. : Факт – Наш час, 2006. – 344 с.
12. Dürrenmatt F. Der Richter und sein Henker – Zürich: Diogenes, 1991. – 176 S.
13. Дюрренматт Ф. Суддя і його кат: Повісті, п’єси, романи: Пер. з нім. / Передмова Д. Затонський; Примітки Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 623 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
17-21