ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ СТІЙКИХ НАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДАННЯ

  • А.М. Найда
Ключові слова: стійкі народні порівняння, переклад, семантичні й структурні засади

Анотація

У статті проаналізовано проблематику перекладів стійких народних порівнянь. Наводяться результати аналізу структури стійких народних порівнянь із подальшим перекладознавчим аналізом перекладів, що дозволить дослідити їхню роль у процесі збереження національної традиції, з’ясувати семантичні й структурні засади формування стійких народних порівнянь в українській та російській мовах.

Посилання

1. Гарбовский Н. Теория перевода / Н. Гарбовский. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 543 с.
2. Голубовская И. Этнические особенности языковых картин мира / И. Голубовская. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2002. – 293 с.
3. Живіцька І. Мовна картина світу як відображення реальності / І. Живіцька //Філологічні студії. Вип.4. – С. 20–25
4. Некряч Т. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі. Монографія / Т. Некряч, Ю. Чала. – К. : Кондор, 2013. – 195 с.
5. Постовалова В. Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира / В. Постовалова. – М. : Наука, 1988. – 215 с.
6. Потебня А. Из записок по русской грамматике / А. Потебня. Том I-II. – М. : Учпедгиз, 1958. – 536 с.
7. Ройзензон Л. Фразеология и страноведение / Л. Ройзензон // Бюллетень по фразеологии № 1. – Новая серия. – Вып. 234. – Самарканд, 1972. – С. 19–27.
8. Ужченко В. Актуальні питання розвитку української мови : [посібник для магістрантів] / В. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 146 с.
9. Nida E. Principles of Correspondence / E. Nida // The Translation Studies Reader. - London: Routledge, 1964. – 130 p.
10. 10.Toury G. The Nature and Role of Norms in Translation / G. Toury // Venuti L. The Translation Studies Reader. – London : Routledge, 1978, revised 1995. – 200 р.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
28-33