КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРОШІ» У ФРАЗЕОСЕМІОТИЧНИХ НОМІНАЦІЯХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙЦІВ І УКРАЇНЦІВ

  • М.О. Шутова
Ключові слова: семіотичність поведінки, етнокультурний стереотип, стереотип поведінки, культурно-символічна реконструкція, ономасіологічна реконструкція, стереотипна фразеоформула

Анотація

Стаття присвячена реконструкції мотиваційних джерел походження етнокультурних стереотипів поведінки англійців і українців шляхом розкриття внутрішньої й зовнішньої форми та образного значення концепту «гроші» як мотиваційної основи фразеологічних стереотипних утворень. Реконструювавши окремі етнокультурні автостереотипи англійців і українців, які зафіксовані в образній семантиці фразеологізмів, зроблено висновок, що фразеологічний фонд англійської й української мов найбільшою мірою відбиває особливості етнічної ментальності англійців і українців, що склалася під впливом екстралінгвальних чинників. Етнокультурні фразеосеміотичні номінації стереотипів поведінки англійців і українців свідчать про амбівалентний характер уявлень про гроші та про поведінку англійців і українців як представників своїх лінгвокультур.

Посилання

1. Бучило Н. Философия / Н. Бучило, О. Чумаков. – [4-е изд.]. – СПб. : «Питер», 2004. – 433 с.
2. Вебер М. Избранные произведения; [пер.с нем.] / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Бусел]. – К.;Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
4. Ергунова А. Отношение русских и англичан к деньгам в пословицах / А. Ергунова, К. Русяева // Гуманитарные научные исследования, 2014. – № 9. – С. 48–56.
5. Митрополит Іларіон (проф., д-р Іван Огієнко). Етимологічно-семантичний словник української мови : в 4 т. / Митрополит Іларіон. – Канада : Вінніпег (Накладом тов-ва «Волинь»), 1995.
6. Крысько В. Этническая психология / В. Крысько. – М. : «Академия», 2008. – 320 с.
7. Яковлева А. Сучасний тлумачний словник української мови / А. Яковлева, Т. Афонська; [під ред. С. Ломакович]. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 672 с.
8. Українські приказки, прислів’я і таке інше : [зб. Опанаса Марковича й ін.] / [упоряд. М. Номис]. – К. : Либідь, 2003. – 352 с.
9. Chambers Dictionary of Idioms. – Chambers, 1996. – 416 p.
10. Farlex Dictionary of Idioms. – Farlex, 2015. – 1540 p.
11. Harper D. Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.etymonline.com/.
12. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / [ed. by A. Hornby]. – Oxford University Press, 2005. – 1780 p.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
112-116