МУЛЬТИМОДАЛЬНА МЕТАФОРА У АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

  • Тетяна Андріївна Безугла
Ключові слова: друковані ЗМІ, імплікатура, модус комунікації, мультимодальність, метафорична пропозиція, метафтонімія, реклама

Анотація

Стаття має на меті виокремлення типів мультимодальної метафори в англомовних рекламних текстах друкованих ЗМІ за двома критеріями: квантитативним і реляційним, із застосуванням методів концептуального та імплікатурного аналізу. Рекламний текст розглядається як мультимодальний (інакше – відеовербальний, креолізований, полікодовий тощо) – полікодове утворення, що складається з вербальних і невербальних компонентів у друкованій формі, продукується у межах рекламного дискурсу та відображає інтенцію продуцента вплинути на реципієнта таким чином, щоб той придбав рекламований товар або скористався послугою. В основу аналізу покладено когнітивну теорію метафори, яка описує взаємодію двох структур знань – концепта-джерела й концептацілі – на ґрунті онтологічної ознаки, яка поєднує обидва метафоричні концепти і виступає у вигляді концепту або пропозиції. При цьому в свідомості реципієнта у результаті операції мапування (перенесення якостей (ознак) з однієї концептуальної області в іншу) виникає метафорична пропозиція за зразком дещо є ніби дещо. Рекламні тексти демонструють активацію у свідомості реципієнта декількох імплікатур, кінцева з яких завжди виражає директивну іллокуцію пропонування на зразок Купуйте наш товар! / Скористайтеся нашою послугою! Мультимодальна метафора становить концептуальну метафору, тобто ментальну проекцію ознак однієї концептуальної області на іншу концептуальну область. Ця ментальна проекція здійснюється завдяки взаємодії вербальних і невербальних компонентів РТ. На противагу мономодальній метафорі (вербальній або візуальній), де концепт-ціль і концепт-джерело втілюються в одному модусі комунікації, у мультимодальній метафорі і концепт-ціль, і концепт-джерело представлено в різних модусах. В англомовних рекламних текстах друкованих ЗМІ мультимодальна метафора класифікується за двома критеріями: квантитативним і реляційним. За кількістю метафоричних пропозицій (квантитативний критерій) мультимодальна метафора поділяється на просту (з однією метафоричною пропозицією) та складну (з двома та більше метафоричними пропозиціями або ускладнену метонімією – візуальна метафтонімія). За реляційним критерієм (відношення мови й зображення) доцільно виокремити три типи: 1) візуальна частина доповнює вербальну; 2) вербальна частина доповнює візуальну; 3) обидві частини є самодостатніми. Наведені типи мультимодальної метафори демонструють, що рекламний текст у сучасному розумінні є цілісними полікодовими утвореннями, де вербальні компоненти співіснують у взаємозв’язку з невербальними.

Посилання

1. Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі. Харків : Вид. Харківського нац. ун-ту, 2007. 352 с.
2. Белова А. Д., Васильева О. А. Реклама автомобилей Mercedes-Benz : принципы и составляющие. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2008. № 2. Київ : Логос. С. 37–45.
3. Белова А. Д. Визуализация товаров в современной рекламе как составная креолизации коммуникативного пространства. Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2012. Київ : Логос. С. 42–50.
4. Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению. Екатеринбург : Изд-во Уральского гос. пед. ун-та, 2013. 194 с.
5. Колокольцева Т. Н. Предисловие. Рекламный дискурс и рекламный текст. Москва : Флинта: Наука, 2013. С. 5–9.
6. Кочетова Л. А. Тенденции развития рекламного дискурса (на материале англоязычной рекламы). Рекламный дискурс и рекламный текст. Москва : Флинта : Наука, 2013. С. 111–137.
7. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. Москва : Рефлбук, Киев : Ваклер, 2001. 656 с.
8. Meyer U. Poetik der Werbung. Berlin : Erich Schmidt, 2010. 342 S.
9. De la Rosa V. M. The Role of Pictorial Metaphor in Magazine Advertising. Revista Alicantina de Estudios Ingleses. 2009. №22. P. 167–180.
10. Forceville Ch. Pictorial Metaphor in Advertising. London, New York : Routledge, 1996. 233 p.
11. Forceville Ch. Pictorial and multimodal metaphor in commercials. E. F. McQuarrie, & B. J. Phillips (Eds.) Go figure! New directions in advertising rhetoric Armonk. New York : M.E. Sharpe, 2008. P. 178–204.
12. Hausman C. Metaphor and Art: Interactionism and Reference in the Verbal and Nonverbal Arts. Cambridge : Cambridge University Press, 1989. 256 p.
13. Kennedy J. Metaphor in pictures. Perception. 1982. No 11. P. 589–605.
14. Kroeber-Riel W. Bildkommunikation. Imagerystrategien für die Werbung. München : Vahlen, 1996. 361 S.
15. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : The Univ. of Chicago Press, 1980. XIII, 242 p.
16. Messaris P. Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising. Thousand Oaks : Sage, 1997. 320 p.
17. Schierl Th. Text und Bild in der Werbung. Bedingungen, Wirkungen und Anwendungen bei Anzeigen und Plakate. Köln : Herbert von Halem, 2001. 326 S.
18. Stöckl H. Die Sprache im Bild – das Bild in der Sprache. Zur Verknüpfung von Sprache und Bild im Massenmedialen Text. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2004. 421 S.
19. Škerlavaj T. Zur Rolle des Bildes in mehrdeutigen Werbetexten. Text und Diskurs. 2014. Heft 7. S. 267–283.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
23-30