ПЕРЕБИВАННЯ В МОВЛЕННІ ЯК ЗАСІБ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

  • Тетяна Сергіївна Кириченко
Ключові слова: взаємодія, комунікація, згода, солідарність, увага, дискурсивний маркер, діалогічний дискурс

Анотація

У статті висвітлено явище перебивання мовлення як засіб зворотного зв’язку в комунікативній взаємодії. Окреслено причини, які зумовлюють потребу в дослідженні перебивання як засобу зворотного зв’язку, та мету дослідження. Запропоновано комплексну методологію дослідження перебивання мовлення як засобу зворотного зв’язку із залученням методу лінгвістичного опису із застосуванням таких прийомів, як спостереження, зіставлення й узагальнення, дискурс-аналізу у поєднанні з контекстуальним аналізом для коректного інтерпретування перебивання мовлення в ситуації мовленнєвої взаємодії. У статті перебивання представлено не як порушення ввічливості щодо комунікативного партнера, а навпаки, як прояв допомоги, уваги та згоди. Особливу увагу приділено прояву солідарності в ситуації перебивання мовлення, що реалізується в рамках позитивної ввічливості і є сигналом зворотного зв’язку. Представлено дискурсивні маркери в ситуації перебивання мовлення в межах усного спонтанного діалогічного дискурсу, які є характерними для перебивань, спрямованих на прояв згоди, солідарності, уваги та допомоги. Сформульовано зв’язок дискурсивних маркерів зворотного зв’язку та фатичної функції в комунікативній взаємодії, за якого перебивання як прояв емпатії є показником інтересу, прихильності, соціальної близькості й активного слухання. Встановлено, що дискурсивні маркери у ситуації перебивання мовлення, а також аналогічні форми мінімальної відповіді необхідні для відображення визнання ролі адресата повідомлення, демонстрації уваги та підтримки. Отримані результати свідчать про те, що перебивання мовлення не варто трактувати лише як прояв домінування, влади, бажання самоствердитися або завершити комунікацію. Перебивання інтеракції можуть служити засабом зворотного зв’язку та налагодження комунікативного контакту, де фунцією дискур­сивних маркерів є отримання позитивного комунікативного ефекту, який полягає в досягненні згоди, порозуміння, прояві солідарності та допомоги. Запропоновано аналізувати ситуацію перебивання мовлення комплексно в контексті інших дискурсивних маркерів, наявних у репліці-перебиванні. Результати дослідження підкріплені прикладами фрагментів діалогічного мовлення з кінофільмів і творів сучасних британських та американських авторів ХХ – початку ХХІ ст. Перспективи дослідження полягають у подальшому дослідженні вікових характеристик, невербальних засобів перебивання, а також стратегій і тактик, які застосовуються для реагування на перебивання мовлення, що дозволить детальніше вивчити фактор адресата.

Посилання

1. Добрушина Н.Р. Исследования средств выражения обратной связи в американской лингвистике. Вопросы языкознания. 2000. № 1. С. 135–140.
2. Иссерс О.С. Речевое воздействие : учебное пособие. Москва : Флинта, 2011. 224 с.
3. Петрова А.А. Мультимодальные аспекты исследования интеракции. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 «Языкознание». 2008. № 2. С. 105–111.
4. Сонин А.Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов : дисс. … докт. филол. наук : 10.0219 ; Московский государственный лингвистический університет. Москва, 2006. 310 с.
5. Шаховский В.И., Цой А.И. Речевой перебив как маркер неэкологичной бизнес-коммуникации. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. № 10(125). С. 145–150.
6. Brown P., Levinson S. Politeness. Some universals in language usage. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 352 p.
7. Cordella M. The Dynamic consultation. A discourse analytical study of doctor – patient communication. Philadelphia : John Benjamins, 2004. 254 p.
8. Deppermann A. Multimodal interaction from a conversation analytic perspective. Journal of Pragmatics. 2013. Vol. 46. № 1. P. 1–7.
9. Duncan S.Jr. On the structure of speaker-auditor interaction during speaking turns. Language in Society. 1974. Vol. 3. № 2. P. 161–180.
10. Flynn G. Gone girl. New York : Crown Publishing Group, 2012. 293 p.
11. Goffman E. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1974. 586 p.
12. Grisham J. A time to kill. New York : Doubleday, 1989. 515 p.
13. Hodgetts H.H., Jones D.M. Interruption of the tower of London task: support for a goal-activation approach. Journal of Experimental Psychology: General. 2006. № 135. P. 103–115.
14. Kennedy C.W., Camden C.T. A new look at interruptions. Western Journal of Speech Communication. 1983. Vol. 47. P. 45–58.
15. Lamb W. The hour i first believed. New York : Harper Collins Publishers, 2008. 755 p.
16. Schmitt R. Bericht über das 1. Arbeitstreffen multimodale Kommunikation. Sprachreport. 2004. № 1. P. 31–34.
17. Sheldon S. Are you afraid of dark. New York : William Morrow, 2004. 361 p.
18. Tartt D. The secret history. New York : Alfred A. Knopf, 1992. 408 p.
19. The intern (2015). URL: https://english-films.com/ comedies/560-the-intern-2015-hd-720-ru-eng.html (дата звернення: 26.03.2019).
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
43-46