СПЕЦИФІКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОЦІННИХ СТРУКТУР В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • Приходько Ганна Іллівна Приходько
  • Олександра Олексіївна Приходченко
Ключові слова: оцінка, когнітивно-прагматичний характер, категоричність, номінація, слова-класифікатори

Анотація

Статтю присвячено розгляду мовних засобів інтенсифікації оцінного значення в дискурсі. Особливий інтерес у вивченні прагматичних значень становить інтенсифікація оцінних структур. Метою запропонованої статті є аналіз мовних засобів, які сприяють інтенсифікації оцінки в англомовному художньому дискурсі. Методологія визначається завданнями, матеріалом, характером статті і має комплексний характер. Одним з основних способів підсилення оцінного значення висловлювання є експліцитні засоби вираження модального ставлення мовця до повідомлюваної інформації, представлені модальними словами і прислівниками. Дієвими інтенсифікаторами оцінних структур є різноманітні виражальні засоби та стилістичні прийоми: гіпербола, епітет, порівняння, риторичне запитання. Оцінні слова виконують конкретну синтаксичну функцію – виступають означеннями слів-класифікаторів. Інтенсифікація оцінного значення здійснюється також уточнюючими текстовими одиницями, що модифікують основну предикативну лінію базового речення або ж його обставинні компоненти. Інтенсифікований характер оцінки простежується і в односкладних особових реченнях, де означення виконує функцію семантичного предиката Отже, інтенсифікація оцінного значення може здійснюватися різноманітними способами, однак усі вони зумовлені особливостями мовної поведінки, логічними параметрами оформлення думки й іншими факторами мовленнєво-розумового процесу та характеризуються: а) сполученням однакових знаків оцінки; б) взаємодією різноманітних оцінних знаків; в) перенесенням оцінних знаків експліцитних висловлювань на імпліцитні ланки тексту. Лексико-синтаксичні інтенсифікатори, які використовуються для посилення оцінки, розкривають присутність/відсутність ідеального в оточуючому середовищі шляхом встановлення ступеня значущості об’єкта для суб’єкта з погляду відповідності/невідповідності об’єкта потребам, інтересам та бажанням суб’єкта.

Посилання

1. Безугла Л.Р., Романченко І.О. Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі. Харків : ФОП Лисенко І.Б., 2013. 182 с.
2. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Москва : Едиториал УРСС, 2009. 280 с.
3. Bara B.G. Cognitive Pragmatics: The Mental Processes of Communication. Cambridge, MA : MIT Press, 2010. 304 p.
4. Bednarek M. Dimensions of evaluation: Cognitive and linguistic perspectives. Pragmatics and Cognition. 2009. Vol. 17(1). P. 146–175.
5. Breeze R., Olza I. Evaluation in media discourse. European perspectives. Berlin : Peter Lang, 2017. 286 p.
6. Leech G.N. Principles of Pragmatics. London ; New York : Longman, 1983. 250 p.
7. Lulu L. Application of Cooperative Principle and Politeness Principle in Class Question-answer Process. Theory and Practice in Language Studies. 2017. Vol. 7(7). P. 563–569.
8. Martin J.R., White P.R.R. The Language of Evaluation: Appraisal in English. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 278 p.
9. White P.R.R. Evaluative contents in verbal communication. Handbook of Verbal Communication : in 3 vol. / A. Rocci, L. de Saussure (eds.). Berlin : Mouton de Gruyter, 2016. Vol. 3. P. 77–96.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
71-77