ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТЕКСТІВ КРАЄЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ: ДОПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

  • Валерія Володимирівна Гізер
Ключові слова: краєзнавчі тексти, текст-типологічні лінгвокультурні моделі текстів, методики та методи аналізу, словникова стаття, стаття навчального типу тексту, альбом, путівник, поетичний текст

Анотація

Для того щоб установити лінгвокультурологічні особливості побудови нехудожніх культуро зорієнтованих типів текстів у зіставлюваних традиціях, перекладачеві насамперед варто ознайомитися зі структурно-композиційними й лексико-семантичними закономірностями побудови конкретного типу тексту в межах кожної із зіставлюваних лінгвокультурних традицій. Іншими словами, побудувати модель певного типу тексту з урахуванням текст-типологічних очікувань цієї лінгвокультурної аудиторії.

Тому з позицій перекладознавства методика контекстуального аналізу становить перший етап виявлення текст-типологічних інваріантних і варіативних ознак текстів краєзнавчого характеру в межах однієї лінгвокультурної традиції.

Крім того, виявлення цих ознак на різних контекстуальних рівнях вимагає залучення ряду методик. Так, наприклад, для вичленування реалій і лексичних одиниць з символічним значенням застосовується тезаурусний метод аналізу, дистрибутивний метод, дефінітивний метод, а також методика символічної інтерпретації. Виявлення специфіки функціонування вербалізованих складників лінгвоконцепту базується на застосуванні декількох методів та методик аналізу тексту: а) метод дистрибуції лексико-семантичних елементів з структурно-змістових компонентів тексту за трьома критеріями (універсальний, специфічний й унікальний); б) метод фреймового аналізу.

Метод розподілу структурно-змістових елементів тексту за трьома критеріями (універсальне, специфічне й унікальне) дозволяє окреслити набір облігаторних характеристик ядерних для краєзнавчих текстів лексичних одиниць.

Методика фреймового аналізу також указує на типи трансформацій / транспозицій, необхідних у перекладі аналізованих лексичних одиниць у межах конкретного типу тексту. Відсутність слоту в одному типі тексту й поява цього ж слоту в іншому типі тексту, або навпаки, свідчать про використання дописування чи елімінації. Кількісне збільшення лексичних одиниць в умовному слоті різних типів текстів дозволяє нам говорити про конкретизацію. Це може бути дескриптивний перифраз, семантична конкретизація чи розвиток значення, але в будь-якому разі з огляду на семантичне значення нова інформація не просто нарощується, а стає конкретнішою.

Визначення особливостей реалізації різного типу краєзнавчої лексики залежить від місця їх актуалізації в тексті, іншими словами, від специфіки функціонування краєзнавчої лексики на різних структурно-композиційних рівнях. Отже, отримані результати доперекладознавчого аналізу дозволяють виявити набір текст-типологічних ознак, збереження / незбереження яких впливає на адекватне розпізнання та ідентифікацію статуса краєзнавчої лексики в аналізованих типах текстів у межах іншої лінгвокультурної традиції. Тотожність інтегральних ознак у зіставлюваних лінгвокультурних традиціях свідчить про збіг текст-типологічних стереотипів очікування в зіставлюваних традиціях, а для перекладача це означає, що в зоні збігу ознак він може скористатися способами та прийомами власне перекладу. Диференційні ознаки свідчать про культурно специфічні особливості побудови типу тексту, відтворювання яких у мові перекладу потребуватиме від перекладача залучення максимально креативних способів перекладу.

Посилання

1. Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования. Лінгвістичні студії. Черкаси, 1997. Вип. 2. С. 3–11.
2. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ : типы фреймов. Когнитивная семантика : материалы 2-й междунар. школы-семинара по когнитивной лингвистике.(г. Тамбов, 2000 г.). Тамбов, 2000. С. 10–13.
3. Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Москва : «Гнозис», 2004. 390 с.
4. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические проблемы когнитивной лингвистики / отв. ред. И.А. Стернин. Воронеж, 2001. С. 75–80.
5. Комиссаров В.Н. Эвристическая ценность моделейперевода. Теория и переводческая практика / Картина мира : Лексикон и текст : сб. науч. трудов МГЛУ. Москва, 1991. Вып. 378. С. 126–131.
6. Кусько К. Фреймова вербалізація країнознавчого дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2001. № 5. С. 117 – 121.
7. Минский М.Л. Фреймы для представления знаний. Москва : Энергия, 1979. 151 с.
8. Селиверстова О.Н. Когнитивная семантика на фоне общего развития лингвистической науки. Вопросы языкознания. Москва, 2002. № 6. С. 12–26.
9. Тороп П.Х. Процесс перевода и некоторые методологические проблемы переводоведения. Труды по знаковым системам : Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1982. Вып. 576. С. 10–19.
10. Хомутова Т.Н. О моделировании учебного текста. Учебный текст в методике преподавания иностранных языков : Межвуз. сб. научн. тр. Челябинск, 1989. С. 90–98.
11. Чиронова И.И. Эмпирический подход к моделированию процесса перевода. Федоровские чтения. Санкт-Петербург, 2004. Вып. 5. С. 289–301.
12. Dirven R. Cognitive Exploration of Language and Linguistics / R. Dirven, V. Verspoor. Amsterdam (Philadelphia) : John Benjamins Publishing Company, 1998. 301 p.
13. Knapp K. Instead of an Introduction: Conceptual Issues in Analyzing Intercultural Communication. Knapp K., Enringer W., Knapp-Potthoff A. Analyzing Intercultural Communication. Berlin : Mouton de Gruyter, 1987. S. 1 – 13.
14. Nida E.A. Theory of Translation. Introduction, Terminology, Reduction: Language and Culture in Translation Theories. Studies in the Text and its Transformations. Montreal : Univ. of Concordia. 1991. Vol. 4, 1. P. 19–32.
15. Nord Ch. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation Oriented Text Analysis / Ch. Nord. Amsterdam : Rodopi, 1991. 250 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
175-181