ВІДТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕТЕКТИВНОГО ТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

  • Олена Георгіївна Хан
Ключові слова: композиційний контекст, класичний детектив, hard-boiled детектив, особливості відтворення, перекладацькі рішення

Анотація

Метою дослідження постає вивчення композиційного контексту детективу як типу тексту з позицій перекладознавства.

Під час дослідження були застосовані такі методи: дистрибутивний аналіз, контекстологічний метод, дефінітивний метод, компаративний аналіз, тезаурусний метод. Композиційна організація художніх текстів нешироко досліджується з перекладознавчих позицій насамперед тому, що під час перекладу збереження композиції художнього прозового твору на перший погляд не становить особливих труднощів, однак під час вивчення детективу як типу тексту з перекладознавчих позицій ми звертаємо увагу на певні аспекти композиції детективного тексту, що потребують підвищеної уваги перекладача-практика.

Таким чином, адекватне відтворення в перекладі сюжетно-композиційних елементів класичного підтипу детективного тексту постає важливим завданням перекладача, оскільки детальне відтворення в ПТ композиційно-сюжетних кроків класичного детективу необхідне для конструювання таких ознак хронотопного й характерологічного контекстів, як ретроспекція, деталізація простору, раптовість введення в текст центрального персонажа, підсилена контрастність у зображенні головних характерів-антиподів та конструювання образів-контрастів. Окрім того, максимальне збереження всіх елементів змісту в перекладі класичного детективу необхідне для адекватної презентації хронотопного індикатора на початку оповіді, оскільки часо-просторова визначеність постає сталою текст-типологічною характеристикою класичного детективного підтипу тексту. Більше того, ретельне збереження в перекладі всіх елементів змісту детективного твору сприяє адекватному сприйняттю читачем авторового задуму в усіх його композиційно-сюжетних складниках.

Посилання

1. Квинси Т. де. О стуке в ворота у Шекспира («Макбет») / пер. С.Л. Сухарева. Москва : НИЦ «Ладомир» ; Наука, 2000. URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/stuk.txt (дата звернення: 02.03.2019).
2. Kesztheyi T. A detektívtörténet anatómiája. Budapest : Magvetö Könyvkiadó, 1979. 261 s.
3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста : учебное пособие. Москва : Просвещение, 1988. 192 с.
4. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Лотман Ю.М. Об искусстве. Санкт-Петербург : Искус¬ство-СПБ, 1998. URL: https://adview.ru/wp-content/ uploads/2015/09/Yu_M_Lotman_Struktura_Teksta.pdf (дата звернення: 02.03.2019).
5. Стиль автора. Стиль перевода : учебное пособие / М.А. Новикова, О.Н. Лебедь, М.Ю. Лукинова и др. Киев : УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. 84 с.
6. Честертон Ґ.К. Хрест із сапфірами: детективні історії отця Бравна / пер. з англ. О.О. Мандрики. Львів : Сві¬чадо, 2009. 224 с.
7. Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник = Ukrainian-English Scientific and Engineering Dictionary : понад 120 000 слів та словосполучень. Київ : Наукова думка, 2008. 909 с.
8. Chesterton G.K. Father Brown Stories. London : Penguin Books, 1994. 432 p.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
242-249