ПОЗИТИВНА ОЦІНКА ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ СПІВРОЗМОВНИКОМ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

  • Наталя Олександрівна Бігунова
Ключові слова: маніпуляція, оцінка, мовленнєвий акт, схвалення, похвала, комплімент, лестощі

Анотація

У роботі зроблено спробу когнітивно-прагматичного аналізу комунікативних ситуацій, у яких персонажі англомовного літературного художнього дискурсу вживають висловлювання схвалення, похвали, компліменту й лестощів як інструменти маніпулятивного впливу на співбесідника. Схвалення витлумачується як позитивно-оцінний експресивний синкретичний мовленнєвий акт, об’єктами якого є неживі предмети, ідеї та явища, які не входять у сферу особистих інтересів співрозмовника. Предметом оцінювання мовленнєвого акту схвалення є ознаки об’єктів, на які він спрямований. Похвалу визначено як позитивно-оцінний експресивний синкретичний мовленнєвий акт, предметом оцінювання в якому є моральні й інтелектуальні риси, вміння та вчинки співрозмовника або відсутньої під час розмови людини, а також зовнішність чи манери відсутньої людини. Комплімент визначено як позитивно-оцінний експресивний синкретичний мовленнєвий акт, що характеризується, як правило, збігом адресата й об’єкта позитивно-оцінного висловлювання, а також очікуваним невеликим перебільшенням достоїнств співрозмовника. Предметами оцінювання в мовленнєвому акті компліменту є зовнішність і вчинки адресата, витлумачувані як досягнення. Лестощі витлумачуються як псевдощирий позитивно-оцінний маніпулювальний синкретичний мовленнєвий акт, що характеризується наявністю в мотивації мовця розрахунку й корисливості, а також переважно збігом адресата й об’єкта позитивної оцінки. Предметами оцінювання в мовленнєвому акті лестощів є зовнішність адресата, його моральні й інтелектуальні властивості, вміння, досягнення та вчинки. Установлено, що висновки про маніпулятивність або неманіпулятивність тієї чи іншої тактики в кожному конкретному випадку її використання варто робити не на підставі аналізу структури цієї тактики, а відповідно до оцінки комунікативного наміру мовця суб’єкта. Маніпулятивними визнаються тактики, мовленнєві дії яких суперечать етичним або комунікативним нормам. Виявлено, що стратегія маніпулювання є провідною для мовленнєвого акту лестощів, але також може використовуватися адресантами інших позитивно-оцінних мовленнєвих актів. Похвала активно використовується для відволікання або перемикання уваги співрозмовника, для зміни теми. Похвала як на адресу співрозмовника, так і на адресу третьої особи є потужним інструментом для стимулювання людини до продовження або відновлення будь-якої позитивно-оцінювальної активності. Інформуючи адресата про свою позицію щодо його дій чи особистісних рис або рис третьої особи, адресант похвали здійснює на нього безпосередній вплив, модифікуючи його систему цінностей та установок, домагаючись конкретних змін у його поведінці. Комплімент може використовуватися як відволікаючий маневр, що відводить співрозмовника від небажаної теми.

Посилання

1. Антонова А.В. Система средств речевой манипуляции в британском политическом дискурсе : дисс. ... докт. филол. наук : 10.02.01. Самара, 2011. 386 с.
2. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 472 с.
3. Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання : монографія. Одеса : КП ОМД, 2017. 580 с.
4. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей : учебное пособие. Москва : Эксмо- Пресс, 2001. 576 с.
5. (БТС) Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. Санкт-Петербург : Норинт, 1998. 1536 с.
6. Денисюк Е.В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Екатеринбург, 2003. 200 с.
7. Карасик В.И. Социальный статус человека в лингвистическом аспекте. «Я», «субъект», «индивид» в парадигмах современного языкознания : сборник научно- аналитических обзоров. Москва, 1992. С. 47–85.
8. Коробова Н.В. Мелиоративные коммуникативные стратегии современной английской речи (на материале британского ареала) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Нижний Новгород, 2007. 173 с.
9. Матузкова Е.П. Идентичность и лингвокультура: методология изучения : монография. Одесса : Издательство КП ОГТ, 2014. 333 с.
10. Мурашкина Э. В. Комплимент как регулятивный речевой акт (на материале английского языка) : дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Тверь, 2004. 147 с.
11. Петлюченко Н.В. Харизматика: мовна особистість і дискурс : монографія. Одеса : Астропринт, 2009. 464 с.
12. Потапенко С.І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) : монографія. Київ : КНЛУ, 2004. 359 c.
13. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Москва : Рефл-бук, 2001. 656 с.
14. Седов К.Ф. О манипуляции и актуализации в речевом воздействии. Проблемы речевой коммуникации : межвузовский сборник научных трудов. Саратов : СГУ, 2003. Вып. 2. С. 20–27.
15. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації. Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.
16. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие : монография. Воронеж, 2001. 252 с.
17. Van Dijk, T. Discourse and Manipulation. Discourse and Society. 2006. № 17 (2). Р. 359–383.
18. Jacobs S., Jackson S. Strategy and Structure in Conversational Influence Attempts. Communication Monographs. 1993. V. 50. P. 285–304.
19. Butlin R. No more angels. Surrey : Bookmarque Ltd, 2007. 207 p.
20. Choldenko G. Al Capone Does My Shirts. London : Puffin Books, 2006. 215 p.
21. Christie A. The Murder at the Vicarage. London : Harper Collins Publishers, 2010. 305 p.
22. Coben H. Promise me. London : Orion, 2007. 454 p.
23. Kinsella S. Shopaholic Abroad. London : Black Swan, 2001. 350 p.
24. Morton K. The Distant Hours. London : Pan Books, 2010. 677 p.
25. Ruston J. To Touch the Stars. London : Headline Review, 2010. 442 p.
26. Spark M. Memento Mori. London : Virago, 2010. 226 p.
27. Trollope J. The Best of Friends. New York : Berkley Books, 2002. 299 p.
28. Trollope Joanna. The Men and the Girls. London : Black Swan, 1993. 319 p.
29. Waters S. The Night Watch. London: Virago, 2011. 506 p.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
12-18