ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗНОСТІ ПРИРОДНИХ СТИХІЙ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Євгенія Олександрівна Лабенська
Ключові слова: образність природних стихій, типи образів природних стихій, образи транквільних станів природи, образи природних катастроф, образи глобального потепління

Анотація

У статті розробляється типологія образності природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі, виходячи з низки критеріїв. Образність природних стихій є продуктом художнього переосмислення знань про першоелементи буття (вогонь/fire, вода/water, повітря/air, земля/earth) і про генеровану ними низку природних явищ і катастроф, унаслідок чого в процесі лінгвокреативної діяльності митців породжуються вербальні та невербальні образи природних стихій, утілені низкою вербальних і невербальних засобів у сучасному англомовному поетичному дискурсі з конструйованим ними шлейфом символьних смислів. Образ природної стихії є мультимодальним конструктом, що включає передконцептуальну, концептуальну, вербальну, а також невербальну площини. У формуванні того чи іншого образу природної стихії задіяно вербальний і невербальний (візуальний, аудіальний, тактильний і/або кінесичний) коди. Формальний план образності природних стихій охоплює низку окремих образів природних стихій, що в змістовому плані є смисловим комплексом розмаїття поетичних образів, основними фокусами якого є образи першоелементів буття. Ці фокуси як своєрідні смислові вузли акумулюють низку образів кожної з природних стихій з виходом у площину природних катастроф, серед яких – землетруси, цунамі, виверження вулканів, зсуви, сильні снігопади, провали, лавини, повені, зливи, танення льодовиків, тайфуни, торнадо, пожежі, буревії. Також у статті виокремлюються образи, пов’язані з екологічними проблемами глобального потепління та змін клімату. За ступенем новизни образи природних стихій поділяються на архетипні, стереотипні, ідіотипні й кенотипні. Образи транквільних станів природи, природних катастроф, глобального потепління та змін клімату розмежовуються, ґрунтуючись на специфіці їх концептуальної й семантичної структур. Із позицій форми всі образи природних стихій є мультимодальними та можуть бути інсталяційними, дигітальними й дигіталізованими.

Посилання

1. Бєлєхова Л.І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний погляд : монографія. Москва : Звездопад, 2004. 376 с.
2. Болдырев Н.Н. Языковые категории как формат знания. Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 2. С. 5–22.
3. Волкова С.В. Міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти : монографія. Херсон : Айлант, 2015. 340 с.
4. Воробйова О.П. Поетика хвиль в контексті емоційного резонансу (нарис з когнітивної емотіології). Мова, культура й освіта в сучасному світі : збірник наукових праць до 90-річчя д. філол. н., проф. О.К. Романовського. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. С. 126–135.
5. Воробйова О.П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: Модусы, фракталы, фузии. Когниция, коммуникация, дискурс. 2010. № 1. С. 47–74.
6. Галуцьких І.А. Тілесність у художній прозі англійського модернізму і постмодернізму (когнітивно-семіотичні студії) : монографія. Запоріжжя : Кругозір, 2016. 628 с.
7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : Наука, 1981. 139 с.
8. Давидюк Ю.Б. Вербалізація архетипних концептів FIRE/ВОГОНЬ і WATER/ВОДА в ідіостилі Рея Бредбері. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. № 9. Том 1. С. 54–59.
Канчура Є. Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця ХХ ст. – трансформація фольклорних образів. Іноземна філологія. 2014. Вип. 126. Ч. 1. С. 147–154.
URL: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/ Foreign_Philology/Philology_126/Philology126_1/ articles/20Kanchura.pdf (дата звернення: 17.12.2018).
10. Колесник О.С. Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2012. Вип. 22. С. 84–91.
11. Колесник О.С. Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми ВОГОНЬ. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. С. 218–226.
12. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке : части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва : Языки славян¬ской культуры, 2004. 560 c.
13. Маляренко І.О. Етнореалії в австралійських поетичних текстах: лінгвокультурний і лінгвокогнітивний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Херсон, 2012. 20 с.
14. Маріна О.С. Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні : монографія. Херсон : Айлант, 2015. 436 с.
15. Морозова Е.И. Экологизм как альтернатива антропоцентризму в лингвистических исследованиях. Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна : збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової. Київ : Ун-т імені Б. Грінченка, 2018. С. 219–231.
16. Пименова М.В. Концептуальные метафоры как зеркало ментальности народа. Мова і культура. 2012. Вип. 15. Т. 2 (156). С. 68–75.
17. Свірідова Ю.О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Житомир, 2015. 311 с.
18. Сенчук І. Міфологема «води» в ліриці Вільяма Б. Єйтса. Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». 2016. Вип. 23. С. 197–204.
19. Туранина Н.А. Образная реализация стихий в художественном дискурсе ХХ века. Казанский педагогический журнал. 2015. № 4. С. 412–415.
20. Ущина В.А. Позиціювання суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 380 с.
21. Чендей Н.В. Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українській мовах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2009. 20 с.
22. Auden W.H. As I Walked out One Evening. URL: https:// poets.org/poem/i-walked-out-one-evening (дата звер¬нення: 15.08.2019).
23. Bartmiński J. Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. London : Equinox, 2012. 215 p.
24. Fisher-Wirth A., Street L.-G. The Ecopoetry Anthology. San Antonio : Trinity University Press, 2013. 696 p.
25. Illingworth S. The Poetry of Science. URL: https:// thepoetryofscience.scienceblog.com/sample-page/ (дата доступу: 18.08.2019).
26. Knotková-Čapková B. Symbols of Water and Woman on Selected Examples of Modern Bengali Literature in the Context of Mythological Tradition. Wagadu. 2006. Vol. 3. P. 155–169.
27. Potocco M. Water in English Canadian Literature: Imagery and Appropriations. Annales. Ser.hist.sociol. 2011. № 21. P. 19–30.
28. Ranne K. The Image of Water in the Poetry of Euphrase Kezilahabi. Helsinki : Studia Orientalia 118, 2016. 317 p.
29. Rein E. The Sea as a Setting and a Symbol in Contemporary Irish and British Fiction: Dermot Bolger’s Temptation (2000), John Banville’s The Sea (2005), Ian McEwan’s On Chesil Beach (2007), 2014. Lund University, Lund.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
34-42