ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОАКТОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ СТРАТЕГІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ

  • Тетяна Миколаївна Макарова
Ключові слова: мовленнєвий акт, глобальна стратегія, локальна стратегія, тактика, англомовна протестантська проповідь

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стратегій і тактик, що використовуються проповідником в англомовній протестантській проповіді. Значна увага приділяється зумовленості дискурсивних стратегій комунікативними інтенціями проповідника і їх дослідженню з позиції теорії мовленнєвих актів.

Мета нашої наукової розвідки полягає у встановленні співвіднесення дискурсивних стратегій і тактик із іллокутивними типами мовленнєвих актів, що функціюють в англомовній протестантській проповіді. Досягнення цієї мети передбачає вирішення трьох завдань: 1) визначити набір дискурсивних стратегій і тактик проповідника; 2) обґрунтувати їх зумовленість комунікативними інтенціями адресанта; 3) з’ясувати типи іллокутивних мовленнєвих актів, що є характерними для кожної дискурсивної стратегії.

Дослідження виконано із застосуванням загальнонаукових (синтезу, аналізу, суцільної вибірки, класифікації та систематизації) та власне лінгвістичних методів аналізу. Інтент-аналіз використовується для виявлення актуальних намірів проповідника за характером його комунікативної поведінки. Дискурсивно-лінгвопрагматичні методи і прийоми застосовуються для виявлення особливостей реалізації мовленнєвих актів на ґрунті певних стратегій.

У статті надається визначення мовленнєвого акту і дискурсивної стратегії як провідних категорій лінгвопрагматики, зазначаються основні підходи до класифікації цих понять.

Зазначається, що персуазивна стратегія є глобальною стратегією англомовної протестантської проповіді і зорієнтована на втілення комунікативної мети, що полягає у зміні поведінки, свідомості та моделі світу реципієнтів проповіді відповідно до протестантської релігійної доктрини.

Локальні стратегії відповідають додатковим комунікативним цілям проповідника: стратегія встановлення контакту (фатична) – привертання й утримання уваги реципієнта; пояснювальна – надання і роз’яснення інформації щодо основних засад протестантизму; аргументативна, маніпулятивна, сугестивна – здійснення впливу на раціональне мислення та підсвідомість реципієнта; валоративна – утворення позитивного іміджу проповідника і протестантської церкви та дискредитація інакомислячих; заклична – спонукання діяти відповідно до настанов проповідника. Для кожної зі стратегій виявлено набір тактик, націлених на реалізацію глобальної і локальних стратегічних цілей.

У статті демонструється використання проповідником різних іллокутивних типів мовленнєвих актів, що сприяє підсиленню бажаного перлокутивного впливу на слухачів і реалізації зазначених стратегій і тактик. Основний засіб реалізації стратегії встановлення контакту (фатичної) становлять асертиви і контактиви, пояснювальної і аргументативної стратегій – асертиви, маніпулятивної стратегії – асертиви і директиви, сугестивної стратегії – асертиви і експресиви, валоративної стратегії – експресиви, закличної стратегії – директиви.

Посилання

1. Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі : монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 332 с.
2. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. Москва : Прогресс, 1989. 312 с.
3. Скуратовська Т.А. Синтаксичний повтор як засіб аргументації в юридичному дискурсі. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка. Факт іноземної філології, 2000. С. 328–338.
4. Фролова І.Є. Дискурсивна стратегія як когнітивно-комунікативний феномен. Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 2. С. 207–209.
5. Шкіцька І.Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові : дис. ... доктора філол. наук : 10.02.01 – українська мова. Тернопіль, 2012. 484 с.
6. Graham B. Christ’s Answer to the World. URL: http://www.jesuschristonly.com/sermons/billy-graham/christs-answer-to-the-world.html (дата звернення: 31.07.2019).
7. Moody D.L. Tomorrow May Be Too Late. URL: https://www. biblebelievers.com/moody_sermons/m4.html (дата звернення: 31.07.2019).
8. Piper J.S. Boasting Only in the Cross. URL: https://www. desiringgod.org/messages/boasting-only-in-the-cross (дата звернення: 31.07.2019).
9. Schmitt H. Zur Illocutionsanalyse monologischer Texte. Moskau : Lang, 2000. 302 s.
10. Searle J.R. Meaning, Communication, and Representation. Philosophical Grounds of Rationality: Intentions, Categories, Ends. Oxford : Clarendon, 1986. P. 209–226.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
43-47