СУЧАСНІ КАЗКОВІ КІНОНАРАТИВИ ПІД МІКРОСКОПОМ НАРАТОЛОГА: КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ДИСКУСІЇ

  • Алла Олексіївна Цапів
Ключові слова: наратив, нарація, мультимодальний наратив, казковий наратив, реінтерпретація

Анотація

Наукову розвідку присвячено критичному огляду сучасних кіноверсій найпопулярніших казкових наративів для дітей та виявленню загальних тенденцій до переосмисленого мультимодального формату нарації класичних казкових наративів. Відповідно, нами поставлено завдання систематизувати формати кінонарації та виявити тенденції до створення кінотексту як мультимодального тексту (трансформації літературних казок у мультимодальний кінонаратив). У статті здійснено критичний огляд поглядів на природу поняття «наратив», що постає двошаровим кластерним утворенням і складається з наративу як історії про подію та нарації як способу текстового та/або аудіовізуального конструювання наративу. Завдяки праці Сеймура Четмена «Story and discourse. Narrative structure in fiction and film» у теорії наративу розширюються обрії розуміння наративу і додаються до базового набору елементів наративу різноманітні способи його маніфестації. Наратив, таким чином, постає симбіозом дискурсу та історії, що може маніфестуватись у художньому тексті або кінотексті як мультимодальному тексті, а також через різноманітні види мистецтва на кшталт балету або живопису. Четмен вводить поняття «кінонаратор» (cinematic narrator), який виконує функції наратора в кінотексті і, відповідно, втілюється закадровим голосом, внутрішнім голосом персонажа тощо. У сучасному медіапросторі та цифровому світі дедалі частіше з’являються екранізації, дигітальні версії, інтерактивні формати казкових наративів, які вдихають нове життя в казкові світи, що так приваблюють дитячу аудиторію. У XXI сторіччі з’являються численні кіноверсії класичних літературних казок, що постають сучасними реінтерпретаціями відомих сюжетів. Кінонаративи втілюють переосмислене, гендерно переорієнтоване бачення жіночих персонажів, дигітальні версії казок, які дають читачу змогу долучитись до їх створення й обирати зручний формат для ознайомлення з текстом. Мультимодальний бум – створення єдиного казкового мультимодального наративного простору, в якому гармонійно взаємодіють різні семіотичні коди – вербальні та аудіовізуальні, повністю відповідає потребам сучасних читачів.

Посилання

1. Білецька О.В. Графосеміотичне кодування наративної поліфонії в англомовному постмодерністському художньому тексті : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Одеський нац. ун-т ім. Мечникова. Одеса, 2016. 20 с.
2. Єфименко В.А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови) : дис. … докт. філол. наук : 10.02.04 / Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченко. Київ, 2018. 472 с.
3. Женетт Жерар Фигуры . Москва : изд-во им. Сабашниковых, 1998. 944 с.
4. Карп М.А. Текстотвірні ознаки когезії та когерентності в англійських мультимодальних літературних казках (на матеріалі творчості Філіпа Арда) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Львівський нан.ун-т. імені Івана Франка. Львів, 2016. 258 с.
5. Лещенко А.В. Нарративная напряженность художественного текста : монография. Черкассы : ЧП Гордиенко Е.И., 2017. 336 с.
6. Монахова Т.В. Сучасні стратегії текстотворення в українській мові : автореферат дис. … д-ра філол. Наук : 10.02.01 / Одеський нац. ун-т ім. Мечникова. Одеса, 2016. 35 с.
7. Савчук Р.І. Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на мате¬ріалі французьких прозових творів XIX−XXI століть) : дис. … доктора філол. Наук : 10.02.05 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2016. 474 с.
8. Barber, J. (2016) Digital storytelling: New opportunities for humanities scholarship and pedagogy. Cogent Arts & Humanities. P. 1–14. doi.org/10.1080/23311983.2016.118 1037 (дата звернення: 27.07.2019).
9. Chatman, S. (1980) Story and discourse. Narrative structure in fiction and film. Ithaca and London : Cornell University Press. 277 p.
10. Fairytalez. URL: https://fairytalez.com/fairy-tales/ (дата звернення 27.07.2019).
11. Fludernik, M. (2002) An introduction to narratology. London and New York : Rouledge. Taylor and Francis group. 190 p.
12. Hallet, W. (2014) The Rise of the Multimodal novel: Generic change and Its narratological Implications. Storyworlds across media. Towards a media-conscious narratology / Ed. M.-L. Ryan and J.-N. Thon. Lincoln and London : University of Nebraska Press. P. 151–173.
13. Kukkonen, K. (2013) Contemporary comics storytelling. Lincoln and London : University of Nebraska Press. 231 p.
14. Ogata, T., Akimoto, T. (2016) Computational and cognitive approaches to narratology. The USA : IGI Global. 466 p.
15. Prince, G.A. (2003) Dictionary of narratology. University of Nebraska Press. 126 p.
16. The White ravens. URL: https://www.ijb.de/en/reference-library/white-ravens-online.html (дата звернення 05.08.2019).
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
89-95