ПЕРЕКЛАД СЕМАНТИЧНО УСКЛАДНЕНИХ ДІЄСЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

  • Світлана Михайлівна Кришталь
Ключові слова: метафоричне перенесення, метафорична конверсія, конотація, переосмислення, компресія, перекладацька адаптація

Анотація

У центрі уваги статті – англійські дієслова, утворені засобом метафоричної конверсії, під якою у статті розглядається процес, що передбачає перехід іменників у дієслова зі збереженням форми іменників (нульова деривація) і паралельним розвитком метафоричного значення в дієсловах. Дослідження проведено на матеріалі 60 слів-назв тварин в англійській мові. З’ясовано, що 36 іменників на позначення тварин переходять у дієслова з одним або декількома метафоричними значеннями (наприклад, badger – to badger, ferret – to ferret, lark – to lark, squirrel – to squirrel, rat – to rat). Утворені дієслова є влучними, образними, компресивними лексичними одиницями, які не тільки називають дію, а й описують/характеризують її, інакше кажучи, є семантично ускладненими одиницями.

Здатність дієслова, утвореного засобом метафоричної конверсії, описувати або характеризувати дію залежить від особливостей метафоричного перенесення, що супроводжує конверсію.

Дієслова, що описують фізичні властивості дії (такі як швидкість, інтенсивність, сила, особливості рухів тощо), є результатом перенесення на основі зовнішньої подібності об’єктів, інакше кажучи, переосмислення денотативного компонента лексичного значення слова. І, навпаки, дієслова, що дають морально-етичну характеристику дії і виражають відношення мовця, виникають у результаті перенесення, яке базується на емоційному враженні (уявлювана подібність) та розвитку конотативного компонента лексичного значення слова на позначення тварин.

Уявлювана схожість лежить в основі більш ніж половини метафоричних значень дієслів, утворених методом конверсії. Якщо взяти до уваги високий ступінь асоціативності слів на позначення тварин, що уходить корінням у міфологічний контекст, у культурний та історичний досвід носіїв, то такий висновок можна вважати закономірним.

Під час перекладу слід ураховувати ускладнену семантичну структуру метафоричних дієслів, що утворені способом конверсії. Здебільшого не досить використання одного лише українського дієслова для того, щоб передати значення, яке закладено в семантичну структуру англійського слова. Домінуюча модель під час перекладу з англійської мови українською – англ. дієслово → укр. дієслово + прислівник, наприклад, англ. to crow (від crow – ворона) – укр. кричати радісно; радіти голосно, шумно. Об’єднуючи в собі властивості декількох частин мови, метафоричні дієслова не тільки сприяють метафоричності англійської мови, але й також виступають засобом мовної образної компресії. Вони є яскравим відбиттям як структурних особливостей англійської мови, так і особливостей мислення її носіїв.

Посилання

1. Black M. Models and metaphors. Studies in language and philisophy. Ithaca. New York, 1965. P. 39–41.
2. Richards I.A. The Philosophy of Rhetoric. New York, 1965. 284 p.
3. MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. Second Edition. 2010. 1748 p.
4. Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. Third Edition. Volume II. Oxford : Clarendon Press, 1973. 2672 p.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
103-108