КОЛОРОНІМ ЧЕРВОНИЙ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖОНА ФАУЛЗА

  • Тетяна Валеріївна Кучма
Ключові слова: мовна картина світу, когнітивний підхід, колір, переклад, еквівалент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню колороніма червоний на матеріалі англомовних творів Джона Фаулза та їх перекладів українською мовою, а також встановленню особливостей його функціонування у творах.

У ході дослідження шляхом суцільної вибірки було виявлено колоронім червоний у зазначених творах; визначено склад і структуру лексико-семантичного поля кольору, утвореного цими колоронімами; проаналізовано особливості перекладу досліджуваних колоронімів українською мовою.

З’ясовано, що у тексті-оригіналі і тексті-перекладі мікрополе червоного кольору/red є найоб’ємнішим – 24% від загальної кількості дібраних одиниць з колірним компонентом у тексті-оригіналі та 23,5% від загальної кількості дібраних одиниць з колірним компонентом у тексті-перекладі. Більшість дібраних одиниць становлять ад’єктивні лексеми на позначення кольору.

Досліджуване мікрополе містить 39 прикладів уживання колоронімів і 6 відтінків в англійській (carmine, ruddy, scarlet, russet, purple, pink) та 36 прикладів уживання колоронімів і 7 відтінків в українській мові (карміновий, багряний, червонястий, яскраво-червоний, рудий, рудуватий, рожевий).

Виявлення колірного компонента у текстах однієї чи обох мов уможливило виділити такі три категорії колірних словесних образів: повні еквіваленти (She must have been reading all the time; he saw the straw hat with the red sash on the grass behind her as she came toward them, book still in hand // Мабуть, весь час читала, а тепер, залишивши на траві свого солом’яного капелюшка з червоною стрічкою, підійшла до них, все ще тримаючи в руці книжку); часткові еквіваленти: (If the Mouse was odd, this creature was preposterous. She was even smaller, very thin, a slightly pinched face under a mop of frizzed-out hair that had been reddened with henna // Якщо Миша здавалася чудернацькою постаттю, то це створіння мало просто безглуздий вигляд. Ще нижча, худюча, з вузьким обличчям, над яким стирчить копиця рудих від хни кучериків); безеквівалентні кольоропозначення: (I do think this is the most terrible red herring, sergeant. // – Я певна – ви взяли хибний слід).

Посилання

1. Бабій І.М. Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового) : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 1997. 21 с.
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / пер. с англ. А.Д. Шмелева. Москва : Языки рус¬ской культуры, 1999. I–XII. 780 с.
3. Герніка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герніка(картина) (дата звернення: 20.07.2019).
4. Деменчук О.В. Когнітивно-ономасіологічний підхід до зіставного аналізу колоративних композит в англійській та українській мовах. Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Вип. 3. Рівне, 2003. С. 77–83.
5. Дроздовський Д.І. Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза. Питання літературознавства. 2013. Вип. 88. С. 106–116.
6. Жлуктенко Н.Ю. Інтелектуальна проза Джона Фаулза. Література Англії ХХ століття. Київ : Либідь, 1993. С. 319–349.
7. Ковальська І.В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) : автореф. дис... канд. філол. наук. Київ, 2001. 19 с.
8. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповн. Київ : Академія, 2010. 464 с.
9. Павличко С.Д. Джон Фаулз. Життя як магічний театр. Лабіринти мислення: інтелектуальний роман сучасної Великобританії. Київ : Наукова думка, 1993. С. 78–104.
10. Сачик О. Творча гра і ігрова творчість. Всесвіт. 1999. № 1. С. 114–116.
11. Фаулз Дж. Вежа з чорного дерева / пер. з англ. В. Ружицького та Д. Стельмаха. Київ : Дніпро, 1986. 276 с.
12. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. Москва : Наука, 1984. 280 с.
13. Fowles J. The Ebony Tower. Eliduc. The Enigma. Moscow : Progress, 1980. 248 p.
14. Red herring. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD). URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ definition/english/red-herring?q=red+herring (дата звернення: 20.07.2019).
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
109-114