ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ Й МОТИВНО-ТЕМАТИЧНІ КОМПЛЕКСИ В РОМАНІ «АМСТЕРДАМ» І. МАК’ЮЕНА

  • Дмитро Ігорович Дроздовський
Ключові слова: постмодернізм, постпостмодернізм, сучасний британський роман, гранднаратив, вищі смисли, «Амстердам», І. Мак’юен

Анотація

У статті роман «Амстердам» І. Мак’юена проаналізовано як твір, у якому експліковано перехід постмодернізму в постпостмодернізм в аспекті репрезентованих мотивно-тематичних комплексів. Визначено динаміку кореляцій між постмодернізмом і постпостмодернізмом у сучасному британському романі. Запропоновано поняття «перехідний постмодернізм» для характеристики історико-культурної ситуації після 2000 р. й, зокрема, роману як ключового жанру, що репрезентує спектр світоглядно-філософських змін після 2000 р. Обґрунтовано доцільність уживання терміна «постпостмодернізм» і правомірність розгляду роману «Амстердам» яку твору, який оприявнює формування нового культурно-історичного напряму в сучасній британській літературі. Визначено світоглядно-філософську специфіку твору, представлену через комплекс ключових тем: усвідомлення вищого смислу в дійсності, віра у випадок як вищу (непізнаванну для розуму) закономірність, неможливість розпізнати, яка зі сконструйованих реальностей навколо персонажів справжня. Акцентовано на формах реактуалізації філософських проблем, оприявнених у дискурсі класичної німецької філософії, яка, відповідно до поглядів Б. Шалагінова, значною мірою експлікована в дискурсі європейського літературного модернізму. В основі зазначеної філософської системи – уявлення про красу й піднесене як царини духу, що детермінують існування смислів (телеологічної заданості) в житті персонажів художніх творів. Окреслено жанрову специфіку твору з огляду на жанровий патерн роману як історії про сучасне життя. Визначено, у який спосіб відбувається залучення іронічного модусу сприйняття подій, явищ тощо і як іронія перестає бути ключовою формою інтерпретації подій і ставлення персонажів до світу. Схарактеризовано поетологічну специфіку роману «Амстердам» І. Мак’юена, визначено модель постпостмодерного світосприйняття як такого, що поєднує іронічність з іманентним бажанням дошукатися правди, усвідомити симулякри в медіа або політиці навколо персонажів, гіпотетично припустити існування вищих смислів. Наголошено на ревізії у творі тем, пов’язаних із поняттям гранднаративу в дискурсі постмодернізму.

Посилання

1. Кропивко І. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 524 с.
2. Мак’юен І. Амстердам / пер. з англ. О. Смольницької. Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2017. 224 с.
3. Матвєєва Т.С. Український роман другої половини ХІХ ст.: модель світу, жанрові трансформації. Харків : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 420 с.
4. Павлов А.В. Философия культуры в постпостмодернизме: критический анализ : автореф. дисс. ... докт. философ. наук. URL: https://iphras.ru/uplfile/zinaida/ ROOTED/aspir/autoreferat/pavlov/Pavlov_avtoreferat_ signed.pdf (дата звернення: 20.07.2019).
5. Шалагінов Б. Авангард і літературний мейнстрім ХХІ століття. Всесвіт. 2011. № 9–10. С. 220–226.
6. Acheson J. (Ed.). The contemporary British novel since 2000. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2017. 214 p.
7. Brax K. The Poetics of Mystery Genre, Representation, and Narrative Ethics in John Fowles's Historical Fiction (2003). URL: https://www.academia.edu/686523/ The_Poetics_of_Mystery_Genre_Representation_ and_Narrative_Ethics_in_John_Fowless_Historical_ Fiction?email_work_card=interaction_paper (дата звернення: 20.07.2019).
8. Cawelti J.G. Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1976. 336 p.
9. Nealon J.T. Plant Theory: Biopower and Vegetable Life 1st Edition. Stanford : Stanford University Press, 2016. 165 p.
10. Nealon J. Post-Postmodernism; or, The Cultural Logic of Just-in-Time Capitalism. Stanford : Stanford University Press, 2012. 241 p.
11. Nealon J.T., Giroux S.S. The Theory Toolbox: Critical Concepts For The Humanities, Arts, & Social Sciences (Culture And Politics Series). London; New York : Rowman & Littlefield Publishers, 2011. 296 p.
12. Newton A.Z. Narrative Ethics. Cambridge (Massachusetts) and London : Harvard University Press, 1995. 335 p.
13. Nicol B. The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 248 p.
14. O'Gorman D., Eaglestone R. (Ed.). The Routledge companion to twenty-first century literary fiction. London-New York : Routledge, 2018. 474 p.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
126-132