УСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ “IGNITE TALK” ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

  • Алла Вікторівна Красуля
Ключові слова: “Ignite Talk”, усна презентація, комунікативна компетенція, англомовна міжкультурна комунікація

Анотація

Метою статті є аналіз усної презентації “Ignite Talk” як методу формування комунікативної компетенції на рубіжному рівні (Threshold або В1) володіння англійською мовою з метою ефективної міжкультурної комунікації. Дослідження передбачало розв’язання таких завдань: 1) надати визначення терміна “Ignite Talk”; 2) окреслити вимоги до форми та змісту презентації “Ignite Talk”; 3) організувати та провести педагогічний експеримент із використанням методу усної презентації “Ignite Talk”; 4) охарактеризувати особливості формування англо- мовної комунікативної компетенції за допомогою “Ignite Talk”.

Методи дослідження – метод ретроспекції, описовий метод та метод комплексного лінгво-прагматичного аналізу обробки дослідницького корпусу фактичного матеріалу.

Результати. Автором подано визначення терміна “Ignite Talk”, охарактеризовано історичні чинники виникнення зазначеного методу, окреслено змістові та структурні вимоги до усної презентації цього формату. У результаті дослідження з’ясовано, що формування комунікативної компетенції за допомогою “Ignite Talk” є досить ефективним методом під час вивчення англійської мови як іноземної, зокрема на старшому етапі загальноосвітньої школи. Результати досліджень виявили загальне позитивне ставлення та сприйняття цього методу серед опитаних учнів. Зауважимо, що під час підготовки до презентації виникали деякі психологічні та технічні проблеми, проте це жодним чином не зменшує значущості отриманих результатів та доречності використання описаного методу усної презентації.

Висновки. Проаналізований матеріал педагогічного експерименту, який був проведений у межах дисципліни англійська мова в 11-му класі загальноосвітньої школи, дав змогу створити алгоритм підготовки до усної презентації “Ignite Talk” з метою формування комунікативної компетенції. Таким чином, описаний метод усної презентації можна застосовувати під час вивчення як другої іноземної мови, так і інших дисциплін, оскільки він дає змогу розвивати комунікативні навички та ораторську майстерність. Перспективою подальших наукових розвідок у цьому напрямі може бути вивчення особливостей застосування методу усної презентації “Ignite Talk” як технології формування англомовної компетентності студентів-філологів, зокрема усних перекладачів, а також низки інших новітніх підходів з метою підвищення мотивації в процесі вивчення іноземних мов у ЗВО.

Посилання

1. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи : учебное пособие. Москва : Флинта, 2013. 328 с.
2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/programy-10-11-klas/1-eng-pr.pdf (дата звер¬нення: 07.08.2019).
3. Хаймс Д.Х. Этнография речи. Новое в лингвистике. Москва : Прогресс, 2001. 479 с.
4. Beyer A., Gaze C., Lazicki J. Comparing students’ evaluations and recall for Student Pecha Kucha and PowerPoint Presentations. Journal of Teaching and Learning with Technology. 2012. Vol. 1. No 2. P. 26–42.
5. Guzman M. Ignite Seattle 5: Big ideas and really fast talking hit Capitol Hill. Seattle Post Intelligencer. 2008. 553 p.
6. Keith W. Creating a history for public speaking. Rhetoric and public affairs. 2014. Vol. 17. No 1. Р. 136–146.
7. Lucas S. The Art of Public Speaking. MC GrawHill. 2009. 320 p.
8. Neznanski M. Sharing ideas quickly. Corvallis Gazette Times. 2008. 452 p.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
138-143