ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПСЕВДОСМИСЛУ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ФЕЙКОВИХ НОВИН

  • Юлія Олександрівна Омельчук
Ключові слова: псевдоновина, текстова ситуація, фреймова модель, фрейм, слот, ментальний простір

Анотація

У статті описано лінгвокогнітивні механізми творення неправдивого, перекрученого, гіперболізованого смислу – псевдосмислу – у текстах англомовних фейкових новин. З’ясовано, що кожна парцела фреймової моделі концепту LIE (АГЕНС, ПАЦІЄНС, ІНСТРУМЕНТ, БЕНЕФІЦІАНТ, ТЕМПОРАТИВ, ЛОКАТИВ) є облігаторною в текстах псевдоновин, проте її вербальне наповнення диференціюється й, відповідно, змінюється інтенція автора (бенефіціант) та ціль обману – чи перебільшити інформацію новин, чи надати фальсифіковане повідомлення. Визначено особливості вербального наповнення двох полярних фреймів у текстах фейкових новин СВІТ ПРАВДИ vs. СВІТ НЕПРАВДИ. Мета нашої наукової розвідки – розкрити лінгвокогнітивні механізми формування псевдосмислу в текстах англомовних псевдоновин через реконструкцію ментальних просторів. Заради досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань використано комплекс лінгвістичних методів, зокрема, для дослідження семантики аналізованих лексичних одиниць застосовано метод словникових дефініцій. Текстово-інтерпретаційний аналіз псевдоновин уможливив їх класифікацію за двома текстовими ситуаціями: «перебільшення інформації» та «фальсифікація інформації». Вербальне наповнення слотів фреймової моделі здійснено за допомогою семантичного аналізу номінативних одиниць текстів фейкових новин і текстів правдивих новин. Культурологічний аналіз сприяв співвіднесенню змісту текстів псевдоновин із загальнокультурною інформацією, а метод концептуального аналізу в поєднанні з методикою фреймового моделювання та методикою реконструкції ментальних просторів – опису семантичної структури концепту LIE, розкриттю лінгвокогнітивних механізмів формування псевдосмислу. Результати дослідження свідчать, що псевдосмисл у текстах неправдивих новин втілюється через описані текстові ситуації: 1) «фальсифікацію інформації», вербальне втілення якої відбувається за допомогою таких лексичних одиниць, як falsification, false, bill of goods тощо; 2) «перебільшення інформації», смисл якої актуалізується через такі лексеми, як exaggerate, embellish, extravagance, hype, hyperbole, inflation, overdo, overstate. Визнання беззаперечним того факту, що поняття неправди є протилежним поняттю правди, сприяло виокремленню двох полярних фреймів у текстах псевдоновин СВІТ ПРАВДИ vs. СВІТ НЕПРАВДИ. У висновках зазначено, що вилучення псевдосмислу в текстах англомовних фейкових новин, які представлено двома текстовими ситуаціями, вимагає розкриття механізмів його створення й осмислення шляхом залучення когнітивних процедур завершення й нарощування разом із дискурсивно-когнітивною реконструкцією ментальних просторів складників тексту фейкової новини та використанням елементів методики фреймового аналізу.

Посилання

1. Воробьева О.П. Текстовая номинация в ракурсе когнитивной лингвистики. Языковая категоризация (части речи, словообразование, теория номинации) : материалы Круглого стола, посвящ. юбилею Е.С. Кубряковой. Москва : Российская академия наук. Институт языкознания; Тамбовский гос. ун-т, 1997. С. 18–20.
2. Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. Москва : Прогресс, 1989. 312 c.
3. Кубрякова Е.С. Проблемы представлений знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем. Язык и структуры представлений знаний. Москва : Изд-во РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, 1992. С. 4–38.
4. HMRAMH – How Mitt Romney actually made all his money. URL: http://www.businessinsider.com/how-mitt-romney-made-his-money-2011-12 (Last accessed: 23.02.2019)
5. TDBMW – The Dictionary by Merriam-Webster: America's most trusted online dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/lie (Last accessed: 05.04.2019)
6. AWOASARMYH – A week of autonomous ships and Roomba mapping your home. URL: https://www. siliconrepublic.com/machines/roomba-shipping-iot-internet-of-things (Last accessed: 05.04.2019)
7. BSEIFH – Best Special Effects In Film History. URL: https://www.theonion.com/best-special-effects-in-film-history-1819594199 (Last accessed: 05.04.2019)
8. PTHCFOHD – President Trump has common form of heart disease. URL: https://edition.cnn.com/2018/01/17/health/ trump-heart-disease-gupta/index.html (Last accessed: 05.04.2019)
9. PREOJCOPA – Press Room Explodes on Jay Carney Over Photographer Access. URL: https://www.youtube. com/watch?v=W90rfEgsFAI (Last accessed: 05.04.2019)
10. TO – The Onion. URL: https://www.theonion.com/ (Last accessed: 05.04.2019)
11. WTTGOIFOABOPALTT – Well, Time To Go Out In Front Of A Bunch Of People And Lie To Them. URL: https://www. theonion.com/well-time-to-go-out-in-front-of-a-bunch-of-people-and-1819584871 (Last accessed: 05.04.2019)
12. WITH – What Is Trump Hiding? URL: https://www.theonion. com/what-is-trump-hiding-1819579940 (Last accessed: 20.03.2019)
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
159-164