РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ ВІДНОШЕНЬ СОЦІАТИВНОСТІ В РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «НА ЗАПАХ М’ЯСА»

  • Тетяна Василівна Левакіна
Ключові слова: соціативний прийменник, сумісна дія, власне-прийменник, еквівалент прийменника, прийменниково-відмінкова форма

Анотація

Мета. Прийменниковий простір творів Люко Дашвар наразі системно не досліджено, тому видається актуальною ця наукова розвідка, метою якої є аналіз прийменників, що реалізують відношення соціативності, на матеріалі роману «На запах м’яса». Досягненню цієї мети сприяє розв’язання таких завдань: окреслити місце соціативних прийменників у межах прийменникової системи сучасної української мови; виявити в аналізованому творі всі прийменники на позначення соціативності; класифікувати та кваліфікувати виокремлені прийменникові одиниці; з’ясувати відсоткове співвідношення виявлених соціативних прийменників. Методи. Зважаючи на те, що в тексті розглянуто проблеми взаємодії, сумісності людини й суспільства, припускаємо велику кількість прийменників, які виражають відношення соціативності. Дослідження таких відношень виконуємо на основі прийменниково-відмінкових форм з урахуванням реченнєвих контекстів, застосовуючи, зокрема, функційно‑семантичний, компонентний, контекстний аналіз, а також кількісний метод для обґрунтування результатів дослідження. Результати. У романі Люко Дашвар «На запах м’яса» відношення відносно рівноправної співучасті в одній справі кількох осіб, метафоризованих істот, груп осіб, установ тощо реалізують 16 прийменників у складі 146 прийменниково-іменникових сполук. Значно переважає ядерна одиниця поля соціативності – прийменниково-відмінкова форма з власне-соціативним прийменником з + О. в.: її використано в 55,4% від усіх випадків застосування прийменників соціативності. Інколи відношення сумісної дії виражають власне-соціативний прийменник разом з (зі, із) – 13,7% і прийменник соціативності як паралельного зв’язку за – 8,9 %, зрідка – соціативний прийменник паралельного зв’язку услід (слідом) за – 4,8 %, власне-соціативні поряд з (зі, із) – 4,1 %, при – 2,7 %, соціативності як внутрішньої локалізації посеред – 2 %, дуже зрідка – соціативні прийменники паралельного зв’язку одночасно з (водночас із), внутрішньої локалізації серед, у компанії – по 1,4% кожний. Найменше – по 0,7% – відтворено прийменникові одиниці власне-соціативності поруч із, у супроводі, соціативності – неподільного зв’язку на самоті із, наодинці із, соціативності – керівництва, заступництва, контролювання на чолі з, соціативності – причини на прохання. Висновки. Для вираження соціативності письменниця насамперед послуговується власне-соціативними прийменниками, що найбільш виразно передають відношення сумісної дії; зовсім не застосовано прийменники соціативності – зіставлення та протиставлення, а також соціативності – способу дії.

Посилання

1. Балабан Г.С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови : дис. ...канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2007. 283 с.+ 63 с. (дод.).
2. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. Київ : Наук. думка, 1980. 286 с.
3. Гурдуз К.О., Пінігіна Ю.Г. Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса». Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2017. Вип. 76. С. 194–197.
4. Дашвар Люко. На запах м’яса: роман. 2-ге вид., стер. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 368 с.: іл.
5. Загнiтко А.П., Данилюк I.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменникiв. Сучасна українська мова. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. 416 с.
Опубліковано
2019-11-27
Сторінки
182-187