РЕЛЕВАНТНІСТЬ ПОРОДЖУЮЧИХ СТРУКТУР РЕЧЕННЯ В ПАРАДИГМІ КАТЕГОРІЇ СТАНУ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Ключові слова: парадигма, станова протокатегоріальна конструкція, давньогерманські мови, синтаксична структура, дієслівна фраза

Анотація

Мета. У статті наголошено на тому, що категорія стану – єдина в своєму роді категорія, що характеризується ознаками різних рівнів – психологічного, морфологічного та синтаксичного. Станові відношення в давньогерманських мовах не являють собою послідовної системи. Вочевидь, наслідком цієї проблеми є полідефініційність категорії стану та розмитість її меж як категорії. У межах теорій генеративної граматики та функціонального синтаксису авторкою проаналізовано давньогерманські станові протокатегоріальні конструкції, з метою розуміння процесів творення давніх конструкцій, процесів породження категорії стану в давніх синтаксичних структурах. Методи. Дослідження спирається на таку методологічну базу: теорія керування та зв’язування, Х-штрих теорія, теорія переміщення та теорія керування, Тета-теорія, теорія мінімалізму, теорія референтно-рольової граматики. Результати. Результати дослідження дають підстави змоделювати структуру синтаксичних конструкцій у парадигмі категорії стану германських мов. У пропонованій праці головна увага зосереджена на теоріях генеративної граматики та функціонального синтаксису, завдяки яким проаналізовано давньогерманські станові протокатегоріальні конструкції, з метою розуміння процесів творення та породження давніх конструкцій. Авторкою розглянуто цілісні речення, а також окремі дієслівні фрази для повноти розуміння синтаксичних відношень, які реалізуються у становій предикатній конструкції.

Висновки. З урахуванням всіх зазначених фактів ми доходимо висновку про те, що синтаксичні структури давньогерманських станових протокатегоріальних конструкцій, що розглянуті у статті на прикладі дерев, демонструють різні відношення між вершиною та залежними елементами в становій конструкції, уможливлюють сліди, пересуви або копіювання. На прикладі синтаксичних дерев проаналізовано структуру клаузи та її проекцію і з’ясовано, що предикат стану утворює ядро-основу, породжуючи інформаційну структуру давньогерманського речення.

Посилання

1. Жлуктенко Ю.О., Бублик В.Н. Контрастивна лінгвістика: Проблеми і перспективи. Мовознавство. 1976. № 4. C. 3–15.
2. Касевич В.Б. Введение в языкознание : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. Филологический факультет СПбГУ; Москва : Издательский центр «Академия», 2011. 240 с.
3. Полховська М.В. Принципи структурної організації екзистенційного речення ранньоновоанглійської мови. Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія : Філологія. 2008. Т. 11, 2. С. 80–86.
4. Сильницкий Г.Г. Семантические классы глаголов в английском языке: учеб. пособие к спецкурсу. Смоленск : СГПИ, 1986. 112 с.
5. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Прогресс, 1988. 654 с.
6. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / пер. с англ. В.А. Звегинцева. Москва : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1972. 262 с.
7. Beowulf (1975). URL: http://norse.narod.ru/src/other/beowulf/beowulf.html (дата звернення: 20.02.2020).
8. Fillmore Ch.J., Kay P., O’Connor C. (1988). Regularity and idiomaticity in grammatical constructions The case of ‘let alone’. Language. Vol. 64. No. 3. Pp. 501–538.
9. Heliand In Old Saxon (1877). URL: https://northvegr.org/old%20icelandic%20old%20english%20texts/heliand%20in%20old%20saxo/001.html (дата звернення: 20.02.2020).
10. Hildebrandslied (2010). URL: http://norse.ulver.com/src/other/hildebrand/bp.html (дата звернення: 20.02.2020).
11. Ludwigslied (1975). URL: http://norse.ulver.com/src/other/ludwigslied/index.html (дата звернення: 20.02.2020).
12. Niebelungenslied (1972). URL: http://norse.ulver.com/src/other/nibelungen/index.html (дата звернення: 20.02.2020).
13. Project Wulfila (2004). URL: http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=12 (дата звернення: 20.02.2020).
14. Snorra Edda (1997). URL: http://norse.ulver.com/src/edda/index.html (дата звернення: 20.02.2020).
15. Van Valin R.D.Jr.A (1993). Synopsis of Role and Reference Grammar. Advances in Role and Reference Grammar. Amsterdam : Benjamins, 166 р.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
63-69