ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФОРМ МИНУЛОГО ЧАСУ В ТЕКСТАХ ПЕРЕКЛАДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  • Тетяна Миколаївна Калініченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0001-7672-5858
Ключові слова: текст оригіналу, перекладознавство, мовна одиниця, адекватність, еквівалентність

Анотація

Метою є аналіз форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації в паралельному корпусі. Об’єктом статті є форми минулого часу в паралельному двомовному корпусі в офіційно-ділових паперах ООН в Україні. Предметом статті є фактори, які впливають на переклад форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською.

Методи. Методика дослідження зумовлена метою і завданнями. У статті використано компаративний аналіз – він був залучений із метою виявлення спільних ознак англомовних і україномовних текстів офіційно-ділової документації; порівняльно-перекладознавчий аналіз послугував порівнянню текстів двома мовами (англійській і українській) з метою встановлення їх адекватності й еквівалентності; дескриптивний метод спрямовано на висвітлення особливостей лексичних одиниць оригіналу і перекладу.

Результати. Щоб здійснити дослідження, складено паралельний двомовний корпус, який включає тексти офіційно-ділових паперів ООН в Україні, тобто це є матеріал дослідження. Проаналізовано, як можуть передаватися дієслівні форми минулого часу в корпусі в текстах перекладу з англійської мови українською. З’ясовано, що за кількісними підрахунками в текстах перекладу корпусу форма Past Indefinite була перекладена формою звичайного минулого часу недоконаного виду (32%), форма Past Continuous була передана звичайним минулим часом недоконаного виду (25%), форма Past Perfect була перекладена формою звичайного минулого часу недоконаного виду (20%), форма Present Perfect була передана звичайним минулим часом доконаного виду (23%).

Висновки. Було зроблено зіставний аналіз форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації в паралельному корпусі. Проведене дослідження дозволяє констатувати,

що найчастіше чотири видо-часові форми англійської мови передаються українською однією формою звичайного минулого часу. Форма Past Indefinite була перекладена звичайним минулим часом недоконаного виду, Past Continuous передається звичайним минулим часом недоконаного виду, Past Perfect перекладається формою звичайного минулого часу недоконаного виду, Present Perfect була передана звичайним минулим часом доконаного виду. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення форм теперішнього і майбутнього часу в текстах перекладів двомовних корпусів.

Посилання

1. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов. Київ : Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1960. 161 с.
2. Комітет ООН з прав дитини. Заключні спостереження: Україна. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Представництво в Україні. Організація Об’єднаних Націй в Україні, 2011. 37 с.
3. Контроль над тютюном в Україні. Національний звіт. Міністерство охорони здоров’я України, 2009. 127 с.
4. Baker M. Corpus linguistics and Translation studies. Implications and applications, dans Baker M. et coll. Text and Technology. Amsterdam : John Benjamins, 1993. P. 233–250.
5. Baker M. Réexplorer la langue de la traduction: une approche par corpus. Meta: journal des traducteurs. 1998. Vol. 43, № 4. P. 480–485.
6. Frawley W. Translation. Literary, Linguistic & Philosophical Perspectives. Newark, Delaware : University of Delaware Press, 1984. 218 p.
7. Hermans T. Translation in systems : descriptive and systemic approaches explained. Manchester : St. Jerome, 1999. 195 p.
8. Kenny D. Lexis and Creativity in Translation: A Corpusbased Study. Manchester : St. Jerome Publishing, 2001. 254 p.
9. Laviosa S. The Corpus-based Approach: A New Paradigm in Translation Studies. Meta: journal des traducteurs. 1998. Vol. 43. № 4. P. 474–479.
10. Malmkjær K. Love thy Neighbour: Will Parallel Corpora Endear Linguists to Translators? Meta: journal des traducteurs. 1998. Vol. 43. № 4. P. 534–541.
11. Mason I. Translator behaviour and language usage: some constraints on contrastive studies. Hermes – Journal of Linguistics. 2001. Vol. 26. Р. 65–80.
12. Øverås L. In Search of the Third Code. Meta: journal des traducteurs. 1998. Vol. 43. № 4. Р. 557–570.
13. Tobacco Control in Ukraine. The National report. Ministry of Health of Ukraine, 2009. 122 p.
14. Toury G. Probabilistic explanations in translation studies : Welcome as they are, would they qualify as universals? In Anna Mauranen and Pekka Kujamäki (eds). Translation Universals. Do They Exist? Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2004. P. 15–32.
15. Tymoczko M. Computerized Corpora and the Future of Translation Studies. Meta: journal des traducteurs. 1998. Vol. 43. № 4. P. 652–660.
16. UN Committee on the Rights of the Child. Concluding Observations: Ukraine. UNICEF Ukraine. United Nations Office in Ukraine. 2011. 33 р.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
86-90