ЕТНОРЕАЛІЯ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: глобалізація, художній простір, «своя» та «чужа» культура, концептосфера, менталітет, фонові знання, інтертекстуальність

Анотація

Необхідність зберегти національну ідентичність є важливою проблемою для кожної нації, яка залучена в процес глобалізації. Особливі етнічні характеристики разом із рідною мовою становлять основу для збереження національної свідомості народу. Етнореалії представлені в текстах усіх функціональних стилів. Особливу функцію вони реалізують у стилі художньої прози. У статті йдеться про імплікацію етнографічної інформації в різних жанрах художньої прози: у байці, в оповіданні, у повісті, у романі. Студенти, які вивчають іноземну мову, стикаються з проблемою невідповідності між «своєю» та «чужою» культурами, що заважає адекватній інтерпретації іноземних текстів. Обізнаність студента з різними видами етнографізмів «чужої культури» (соціальними, культурними, економічними, політичними) дає можливість розшифровувати авторську точку зору, висловлену в тексті. Це показано в аналізі декількох контекстів, наведених нижче.

Функціонування етнореалій у художній прозі розглядається, з одного боку, як засіб відображення національної ідентичності, а з іншого – як засіб стимулювання міжкультурної комунікації.

Сьогодні, коли глобалізація охопила всі сфери людської діяльності, дуже важливо під час підготовки студентів-філологів, які спеціалізуються з іноземних мов, збагачувати їхні фонові знання стосовно культури, історії, побуту тощо народу, мова якого вивчається. Це сприятиме кращому розумінню культури власного народу та її місця у світовій культурній спадщині. Викладач-філолог має не тільки заохочувати студента до читання кращих зразків світової літератури, а й навчати його вміння інтерпретувати прочитане. Цей процес складається з трьох етапів: суто сприйняття тексту, його осмислення – когнітивної операції розуміння підтекстів, у результаті вербалізації того, що читач сприйняв і зрозумів. Інтерпретація тексту допускає її свободу, яка зумовлена як амбівалентністю самого тексту, так й індивідуальними можливостями читача, зумовленими його фоновими знаннями.

Посилання

1. Бигунова Н.А. Положительная оценка: от когнитивного суждения к коммуникативному высказыванию : монография. Одеса : КП ОМД, 2017. 600 с.
2. Воробьёва Е.П. Образ текста в ментальных репрезентациях: когнитивно-семиотический подход. Записки з романо-германської філології. Вип. 20. Одеса : Фенікс, 2008. С. 25–32.
3. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів : ЛНУ, 1989. 216 с.
4. Карасик В.И., Прохвачёва О.Г. Иная ментальность. Москва : Гнозис, 2005. 352 c.
5. Колегаєва І.М. Нарис про комунікативну вторинність. Записки з романо-германської філології. Одеса : Латстар, 2005. № 13. С. 85–96.
6. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / лит. ред. М.Д. Литвиновой. 4-е изд., перераб. И доп. Москва : Рус. яз., 1984. 944 с.
7. Кухаренко В.А. Текст и его структура : учебное пособие. Москва : Флинта, 2018. 187с.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Лотман Ю.М. Об искусстве. Санкт-Петербург : Искусство – СПБ, 1998. 285 с.
9. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику : учебное пособие. 7-е изд., стер. Москва : ФЛИНТА, 2016. 296 с. URL: https://rucont.ru/efd/244431 (дата звернення: 17.03.2020).
10. Матузкова Е.П. Идентичность и лингвокультура: методология изучения : монография. Одесса : Издательство КП ОГТ, 2014. 333 с.
11. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : учебное пособие / Черкас. гос. ун-т им. Богдана Хмельницкого. Киев : Фитосоциоцентр, 2002. 335 с.
12. Степанов Ю.С. Характеры народов в зеркале собственных языков. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / М-во освіти України. Харків : Константа, 2000. № 471 : Іноземна філологія на межі тисячоліть. С. 250–254.
13. Томахин Г.Д. Реалии-американизмы. Москва : Высшая школа, 1988. 39 с.
14. Alken Henry Thomas. The National Sports of Great Britain. London, 1903, 20 p.
15. Webster R. Studying Literary Theory: Textual Relations (1996). 2nd Ed. London : Arnold, 144 p.
16. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. Danbury, CT : Lexicon Publications, Inc., 1993. 1137 p.
17. Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary. Oxford University Press, 1995. 1081 p.
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
130-135