ЛЕКСЕМИ ROAD/ДОРОГА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

Ключові слова: мовна картина світу, етимологічний аспект, семантична характеристика, словотворення, фразеологічна одиниця

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні спільних і відмінних рис у зображенні поняття road / дорога в англійській та українській мовних картинах світу.

Методи. Методологія дослідження передбачає застосування таких методів: метод індуктивного аналізу й синтезу (для узагальнення теоретичних положень); описовий метод (для виявлення характерологічних ознак лексем); метод аналізу словникових дефініцій (для характеристики етимологічних, семантичних і структурних характеристик); елементи кількісного аналізу (для підрахунку мовних одиниць).

Результати. У роботі висвітлено гіпотези походження лексем road / дорога. Досліджено семантичні характеристики цих лексичних одиниць. Акцентується увага на тому, що слова road і дорога є полісемантичними. Слово road налічує від двох до восьми значень (за даними різних словників); українська одиниця дорога має п’ять значень. Підкреслюється, що обидві лексичні одиниці беруть участь у словотворенні. Англійське слово road переважно утворює композити, які виступають засобом мовної економії. Найпродуктивнішою моделлю утворення композитів є структурна модель N + N. Українська лексема дорога утворює афіксальні деривати. З’ясовано, що словотвірне гніздо лексеми дорога вужче. Доведено, що українська система фразеологічних одиниць із цією лексемою більш розгалужена, ніж англійська. У досліджуваних мовах зафіксовано лексико-граматичні варіанти фразеологічних одиниць.

Висновки. У процесі дослідження етимологічних, семантичних, структурних, фразеологічних характеристик лексем road / дорога в зіставному аспекті в англійській та українській мовних картинах світу було виявлено як спільні для обох мов характеристики, так і певну національну специфіку, пов’язану з відмінностями в природних умовах, культурі, історії та менталітеті народів. Робиться висновок, що кожна мовна картина світу неповторна; вона відбиває особливості світосприйняття та інтерпретації дійсності певним етносом.

Посилання

1. Академічний тлумачний словник української мови. Онлайн-версія «Словника української мови» в 11 томах: вебсайт. URL: http://www.sum.in.ua (дата звернення: 20.02.2020).
2. Бавус Т.В. Мовний образ та символ як репрезентанти мовної картини світу в етнолінгвістичному вимірі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2016. Вип. 10. С. 30–35.
3. Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа. Москва : URSS, 2009. 232 с.
4. Дорога. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Словопедія : вебсайт. URL: http://slovopedia.org.ua/93/53396/863751.html (дата звернення: 20.02.2020).
5. Ємельянова Є.С. Слова-композити в українській сільськогосподарській термінології. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологічна. Острог, 2014. Вип. 44. С. 94–96.
6. Коломієць В.Т., Ткаченко О.Б. Етимологічний словник української мови. У 7 томах. Т. ІІ. Київ : Наукова думка, 1982. 579 с.
7. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля, Київ, 2006. 716 с.
9. Середницька А.Я. Відмінності між мовною і концептуальною картинами світу з погляду сучасного мовознавства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2016. № 21. Том 1. С. 69–71.
10. Ульманн С. Семантические универсалии. Новое в лингвистике. Москва, 1970. Вып V. С. 250–299.
11. Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в зарубежной лингвистике. Москва, 1960. Вып. 1. С. 145–178.
12. Фразеологічний словник української мови. Словопедія : вебсайт. URL: http://slovopedia.org.ua/49/53392-0.html (дата звернення: 20.02.2020).
13. Road. Cambridge Dictionary : website URL: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/road (дата звернення: 20.02.2020).
14. Humboldt W., von. Scriften zur Sprache. Stuttgart : Phillip, 1980. 256 S.
15. Road. Merriam-Webster Learner’s Dictionary: website. URL: learnersdictionary.com/definition/road.
16. Macmillan Dictionary. URL: http://www.macmillandictionary.com (дата звернення: 20.02.2020).
17. Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymonline.com (дата звернення: 20.02.2020).
18. Webster’s Online Dictionary. URL: http://www.websters-online-dictionary.org (дата звернення: 20.02.2020).
19. Road. Wiktionary : the Free Dictionary. URL: https://en.dictionary.org/wiki/road (дата звернення: 20.02.2020).
Опубліковано
2020-09-08
Сторінки
177-182