СЛОВОТВІРНІ СУФІКСИ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ПРИКОРДОННОЇ СФЕРИ: ФОНЕТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Надія Григорівна Єсипенко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0002-6698-3201
  • Олена Володимирівна Янковець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0002-1323-8099
Ключові слова: термінологія, словотворення, іменний суфікс, семантичне поле, продуктивність, наголос

Анотація

Кожна частина мови характеризується певним набором афіксів (суфіксів та префіксів), які використову-ються для утворення нових слів. Терміни-іменники не є винятком. У статті розглядаються номінативні сло-вотвірні суфікси англійської термінології прикордонної сфери, а саме їх вплив на фонологічні та семантичні характеристики іменникових термінів. Є велика кількість визначень фахових термінів. Англійський термін при-кордонної сфери трактується нами як штучно створена або запозичена із суміжної сфери лексична одиниця,або ж слово повсякденного вжитку у одному із його значень, яке володіє певними характеристиками, які дозво-ляють віднести його до термінів цього лексичного поля, а також взаємодіє із іншими термінологічними одини-цями в межах даної терміносистеми. Англійський прикордонний вокабуляр характеризується великою кількістюіменників. Утворення англійських термінів прикордонної сфери відбувається відповідно до стандартизованихправил англійського словотвору. Афіксація – це морфологічний спосіб словотворення. Терміни, які не містятьафіксів, називаються примітивами. Терміни, утворені додаванням префікса, суфікса або префікса та суфікса,називаються похідними. Англійські терміни прикордонної сфери характеризуються продуктивністю афіксаль-ного способу словотвору. Одним із найпродуктивніших способів утворення іменникових термінів є суфіксальнийметод (префіксальний метод і префіксально-суфіксальний методи є менш продуктивними). Сутність суфік-сального методу полягає у приєднанні суфіксів до кореня іменників, прикметників та дієслів і, як наслідок, утво-рення похідних лексем. У нашій статті розглядається фонологічний та семантичний аспект суфіксальногоспособу словотвору англійських термінів прикордонної сфери. З фонологічного погляду всі суфікси поділяютьсяна ті, які спричиняють зміну наголосу похідної лексеми, і ті, де суфікс не має впливу на наголос. З семантичногопогляду суфікс виконує семантичну функцію і показує належність похідної до певної лексико-семантичної групи.Значення похідного терміна-іменника виникають в результаті взаємодії значення суфікса і кореня. Семантичнамережа іменних суфіксів, які утворюють іменні терміни прикордонної сфери, включає три різнопланові домени:ДІЯЛЬНІСТЬ / ПРОЦЕС, ХАРАКТЕРИСТИКА та ВИКОНАВЕЦЬ, в межах яких значення суфіксів стає зрозумілим.Домени розміщують іменникові суфікси в межах цієї сфери вживання та виділяють їхні окремі ролі. Суфіксє репрезентацією лексеми у межах цього домену. Кожен домен охоплює власний, властивий йому, набір суфіксів.

Посилання

1. Adams, Valerie. (2001). Complex Words in English. Harlow: Pearson Education/Longman. DOI: 10.1017/S1360674303211060.
2. Annual Report. 1 December 2012 – 30 November 2013. European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. Retrieved from http://eubam.org/wp-content/uploads/2015/11/ Report_2013_ENGL-.pdf.
3. Bauer, Laurie. (2004). The Function of Word-Formation and the Inflection-Derivation Distinction. In Henk Aertsen, Mike Hannay & Rod Lyall (eds), Words in their Places. A Festschrift for J. Lachlan Mackenzie. 283-292. Amsterdam: Vrije Universiteit.
4. Cabré, Teresa M. (1999). Terminology: Theory, Methods, and Applications. Ed. Juan C. Sager. Transl. Janet Ann DeCesaris. Amsterdam: John Benjamins Publishing. DOI: 10.7202/004006ar.
5. Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics (6th ed.). Oxford: Blackwell.
6. Frontex. Common Core Curriculum. EU Border Guard Basic Training. (2017). Warsaw: Frontex. DOI:10.2819/829367.
7. Fundamental Rights at Airports: Border Checks at Five International Airports in the European Union. (2014). Luxembourg: Publications office of the European Union. DOI:10.2811/68358.
8. Ibáñez, Miguel Sánchez & Palacios, Joaquín García. (2014). Semantic characterization of terms as a trace of terminological dependency. In Pamela Faber and Marie-Claude L’Homme (ed.). Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication. Volume 20, Issue 2. 171–197.
9. Krietemeyer, George E. (1991). The Coast Guardsman’s Manual. Revised by George E. Krietemeyer, with the assistance of Doug Starr and Wayne Truax. 8th ed. Naval Institute Press. ISBN13: 9781557504500.
10. Mammadzade, A. F. (2013). Lexical Features of English Military Discourse. Bulletin of Zaporizhzhia University. Philological Sciences. 1. 139-141.
11. Plag, Ingo. (2018). Word-Formation in English (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316771402.
12. Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), OJ L 77, 23.3.2016, p. 1–52.
13. Rey, Alain. (1995). Essays on Terminology. Translated and edited by Juan C. Sager. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
14. Ruzaitė, Jūratė. (2012). Studying Word-Formation in English. A Resource Book. Kaunas: Vytautas Magnus University Publishing House. ISBN 978-9955-12-801-4.
15. Stekauer, Pavol. (2014). Derivational paradigms. In Rochelle Lieber and Pavol Stekauer (ed.). The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford : Oxford University Press. 354–370.
16. Zapata, Argenis A. (2007). Types of Words and Word-Formation Processes in English. Retrieved from https://www.academia.edu/5049589/Ingl%C3%A9s_IV_B-2007_Unit_1_Types_of_Words_and_Word_Formation_Processes_in_English.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
14-20