СУФІКСАЦІЯ ЯК СПОСІБ СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Ключові слова: термінологічна система, авіаційний термін, суфікс, словотвір, словотвірний тип

Анотація

У статті досліджено суфіксальний спосіб творення термінів англійської авіаційної термінології. Основну увагу зосереджено на таких суфіксах, як: -er/-or, -free, -less, -oid, -worthy. Виявлено, які саме типи термінів кожен із них утворює головним чином. Для суфікса -er/-or це здебільшого позначення людей за видами занять, станами, пред- метів і пристроїв за певною функцією. Суфікс -free виявився продуктивним у разі утворення термінів для опису вільності від чогось. Суфікс -less в основному вживається для утворення понять, що виражають позбавленість від чогось і неможливість якоїсь дії. Суфікс -oid виявився корисним для утворення похідних іменників та прикметників із вираженням подібності і схожості до позначуваного дериваційною основою. Суфікс -worthy стає у пригоді для зазначення придатності до позначеного основою вихідного терміна. У праці наведено приклади термінологічних одиниць, утворених кожним із досліджуваних суфіксів, і згруповано їх відповідно до типу утворюваних термінів. Усі приклади, представлені в науковому доробку, взято з тематичного словника авіаційної термінології. Водночас у дослідженні приділено увагу головним способам відтворення таких термінів українською мовою. Також у статті розглянуто поняття словотвору загалом, описано його важливість для розвитку кожної мови, а також висвітлено головні його способи, що виокремлюються в мовознавстві. До таких способів відне- сено афіксацію, конверсію і словоскладення. До того ж у науковій праці висвітлено важливість суфіксації як одного з ефективних способів словотвору для поповнення лексичного складу терміносистеми англійської авіаційної галузі. Розглянуто продуктивність кожної з досліджуваних суфіксальних одиниць та виявлено, що найпродуктивнішими серед них є суфікси -er/-or, -less, яким у результативності словотворення в авіаційній терміносистемі дещо поступаються суфікси -free, -oid та -worthy. Однак, як показали результати наукової розвідки, це не означає, що останні є менш важливими у творенні нових термінів, адже кожна із зазначених суфіксальних одиниць є надзвичайно важливою частиною складного і комплексного процесу словотворення авіаційної терміносистеми англійської мови.

Посилання

1. Акмалдінова О.М., Авер’янова Ю.А., Будко Л.В. Тематичний словник авіаційної термінології (англійська, українська, російська мови). Київ : НАУ-друк, 2013. 716 с.
2. Гільченко Р.О., Малина-Гільченко К.О. Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації. Проблеми української термінології : збірник наукових праць. Львів, 2006. № 559. С. 109–112.
3. Єнчева Г.Г. Переклад авіаційних термінів-іменників: когнітивний аспект. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. Київ : Університет «Україна», 2012. Вип. 25. 342 с.
4. Малінко А.Г., Циганок З.А. Специфіка словотворення в англійській мові (на прикладі економічних ВНЗ). ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана : збірник наукових праць. Київ, 2007. С. 808–810.
5. Михальчук Н.О. Словотвір як основне джерело поповнення словника сучасної англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2013. Вип. 38. С. 94–98.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
39-42