КОНЦЕПТ POLITENESS І ЙОГО ВПЛИВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЙ СПІЛКУВАННЯ В МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ

  • Марія Сергіївна Левіщенко Київський національний університет культури і мистецтв http://orcid.org/0000-0002-9678-6575
Ключові слова: вікторіанський дискурс, концепт, мовленнєвий етикет, ментальна організація

Анотація

У статті окреслено концепт POLITENESS вікторіанського дискурсу з виділенням і обґрунтуванням стра- тегій спілкування в мовленнєвих актах вікторіанців, виокремлено й описано культурологічні аспекти концепту POLITENESS із позицій когнітивної лінгвістики з наступним аналізом концепту POLITENESS у порівнянні з вікторіанською ввічливістю. Специфіку ментальної організації вікторіанського дискурсу можна простежити на прикладі концепту POLITENESS, що фіксує норми етичної поведінки, вироблені та визнані вікторіанським суспільством. Як когні- тивний сценарій він відбиває типову послідовність подій у певній ситуації, у якій ознаки «гарні манери», «куль- турність» і «витонченість» характеризують спосіб суспільної взаємодії її учасників. Поряд із когнітивним сценарієм коректної поведінки калейдоскопічний концепт увічливості містить також уяв- лення про еталонного агента, який відповідає всім прийнятим морально-етичним нормам і втілює суспільні чес- ноти. У дискурсивному контексті його конститутивні ознаки «гарні манери», «культурність» і «витонченість » концентруються в образі джентльмена / леді як взірцевого, еталонного їх носія, розкривають його іконічний аспект. Як непредметний концепт POLITENESS не має чітко вираженого образного компонента. Натомість вікто- ріанська свідомість фіксує такі асоціації: уміння приховувати власні почуття, манірність, дотримання правил етикету. Валоративна складова частина концепту відбиває не лише категоричну (позитивну чи негативну) кваліфікацію будь-яких форм соціальної активності людини, але й екстраполяцію цієї оцінки на її моральні якості, визначає її як леді чи джентльмена. Висока цінність концепту ввічливості як способу суспільного існування стала, як це не парадоксально, і причиною певного «знецінення» ввічливості. Прагнення людини бути чемною почало поступово заміщувати справжні почуття, перетворилося на пуристичну маску. Тексти вікторіанського дискурсу втілюють засудження надмірної, нещирої ввічливості та схвалюють природність поведінки в суспіль- ному оточенні.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф. Этноязыковое кодирование смысла и культуры. Филология и культура : материалы III Международной научной конференции. Ч. 2. Тамбов, 2001. С. 82–84.
2. Аристов С.А. Когнитивные аспекты языковой коммуникации, включающей невербальные конституенты. Когнитивная лингвистика. Ч. 1. Тамбов, 1998. С. 108–110.
3. Арутюнова Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь / под. ред. В.Н. Ярцевой. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 136–137.
4. Бенвенист Э. Общая лингвистика : монография. Москва : Прогресс, 1974. 448 с.
5. Богданов В.В. Текст и текстовое общение : монография. Санкт-Петербург : Изд-во СПбУ, 1993. 67 с.
6. Болдырев Н.Н. Категоризация событий и специфика национального сознания. Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998. С. 29–30.
7. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс : монография. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.
8. Левіщенко М. Комунікативна категорія ввічливості у вікторіанськлму мовленнєвому етикеті. 2013. URL: https://docplayer.net/78201339-Udk-82-0-mariyalevishchenko-komunikativna-kategoriya-vvichlivosti-uviktorianskomu-movlennievomu-etiketi.html (дата звернення: 01.09.2020).
9. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе : монография. Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 1998. 200 с.
10. Caldwell Er. Man and Woman. London : The cresset press, 1989. 188 p.
11. Carter R. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London : Routledge, 1997. 584 p.
12. Doyle C. An Incident at the College. London : Oxford University, 1999. 322 p.
13. Hobsbaum E. Mass-producing traditions: Europe, 1870–1914: Representing the Nation. Histories, heritage and museums / A. Reader. London ; New York : Hauppauge, 1999. 567 p.
14. Meantz S. The History of Private Life : An Overview. URL: http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/private_life.Cfm (дата звернення: 01.09.2020).
15. Thackeray W.M. The Adventures of Philip. London : Edward Publishing Co, 1995. 490 p.
16. Wilde O. The Ballad of Reading Gaol. M. : Wordsworth Classics, 2002. 52 p.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
43-47