СТРАТЕГІЯ ОДОМАШНЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР

Ключові слова: когнітивна модель, когнітивна операція, концепт / домен джерела, концепт / домен цілі, перекладацька стратегія, синеcтезійна метафора

Анотація

Стаття присвячена встановленню когнітивних моделей та когнітивних операцій, які лежать у підґрунті застосування перекладачем стратегії одомашнення у художньому перекладі синестезійних метафор з англій- ської мови українською. Стратегія перекладу розмежовується з методом перекладу і тлумачиться як процес і продукт ментальної діяльності: вироблення плану перекладацьких рішень, що переслідує певну мету. Метод перекладу розуміється як система взаємопов’язаних мовленнєвих дій (способів / трансформацій перекладу), які втілюють цей ментальний стратегічний план у життя. Перекладацька стратегія одомашнення спрямована на те, щоб бути пристосованою до культурних традицій широкого кола цільової аудиторії і чітко дотримуватися норм мови перекладу. Синеcтезійна метафора тлумачиться як різновид концептуальної метафори, результат когнітивної операції картування, тобто осмислення однієї сутності (концепту / домену цілі) в термінах іншої сутності (концепту / домену джерела). Когнітивна модель визначається як відносно стала когнітивна струк- тура, яка організує наш досвід взаємодії зі світом, а когнітивна операція – як свідома, так і неусвідомлювана ментальна діяльність, змістом якої є реструктуризація, реінтерпретація, новий спосіб картування нашого досвіду. Застосування інструментарію теорії концептуальної метафори дозволило виявити базові моделі сине- стезійних метафоричних дескрипцій в англомовних художніх текстах та їх перекладах: СЛУХОВЕ ВІДЧУТТЯ є ОРІЄНТИР У ПРОСТОРІ (НИЗ-ВЕРХ) / ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ / ТИСКУ / СМАКУ / ЗОРОВЕ ВІДЧУТТЯ; СМАКОВЕ ВІДЧУТТЯ є ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ; НЮХОВЕ ВІДЧУТТЯ є ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ / ТЕМПЕРАТУРИ; ЗОРОВЕ ВІДЧУТТЯ є ОРІЄНТИР У ПРОСТОРІ (ВУЗЬКІСТЬ) / ВІДЧУТТЯ ТЕМПЕРАТУРИ. Згідно з даними когнітивного переклада- цького аналізу стратегія одомашнення реалізується на підґрунті когнітивних операцій: 1) заміни (метафорична модель лінгвокультури оригіналу замінюється іншою метафоричною моделлю (наприклад, метафора моделі ЗАПАХ є ТЕМПЕРАТУРА замінюється на метафору моделі ЗАПАХ є ДОТИК) або іншою специфікацією однієї і тієї самої моделі, які є характерними для лінгвокультури перекладу (специфікація моделі ЗАПАХ є ДОТИК – НЮХОВЕ ВІДЧУТТЯ є ВІДЧУТТЯ МІЦНОСТІ ПОВЕРХНІ замінюється на специфікацію НЮХОВЕ ВІДЧУТТЯ є ВІДЧУТТЯ ГОСТРОТИ ПОВЕРХНІ)); 2) усунення (наприклад, метафоричні дескрипції мови оригіналу, що ґрунтуються на моделях ПОГЛЯД є ДОТИК, ЗВУК є ДОТИК втрачаються в перекладі); 3) привнесення (у перекладі з’являється метафорична дескрипція, яка була відсутня в оригіналі, як наприклад метафоричні дескрипції моделей ЗАПАХ є ДОТИК, ПОГЛЯД є ДОТИК).

Посилання

1. АТСУМ = Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 01.04.2020).
2. Гарріс Джоан. Шоколад. Переклад Володимира Полякова. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2015. 320с.
3. Жулавська О.О. Відтворення англійських синестезійних метафор слухових відчуттів в українських перекладах. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2019. № 89. С. 29–36.
4. Жулавська О.О. Стратегії одомашнення і очуження в англо-українському перекладі синестезійних метафор(на матеріалі художнього тексту). Science and Education a New Dimension. Philology. VII (62), Issue 211, (2019). С. 70–74.
5. Коломієць Л.В. Пишнота і злиденність формалістичної школи перекладу: «Шекспірові сонети» Ігоря Костецього. Мова і культура. 2004. Том 8, С. 133–140.
6. Мартинюк А.П. Відтворення англійських конвенціональних метафор емоцій в українських перекладах. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (2017). Вип. 85. С. 21–28.
7. Подміногін В. Дихотомія перекладацьких стратегій очуження та одомашнення в історії європейського перекладу. Наукові записки. 2008. № 89. С. 98–102.
8. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, (2012). 376 с.
9. Тартт Донна. Щиголь. Переклад з англ. В. Шовкуна. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», (2016). 816 с.
10. Фурсіна Г.А. Формування комунікативної компетенції студентів вузів в процесі мовної підготовки. Актуальні питання вузівської науки: зб. наук. статей. 2005. 53 с.
11. Чередниченко О.І. Український переклад: З минулого до сьогодення. Од слова путь верстаючи й до слова. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, (2008). С. 21–31.
12. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика: Статус, проблемы, аспекты. Москва : Наука. (1988). 215 с.
13. CALD = The Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge : Cambridge University Press, (2003). URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (дата звернення: 10.06.2020).
14. Harris, Joanne. Chocolate. London: Black Swan. (2007). 384 p. URL: https://royallib.com/book/Harris_Joanne/Chocolat.html (дата звернення: 15.11.2018).
15. Kovalenko L., Martynyuk A. English container metaphors of emotions in Ukrainian translations. Advanced education, (2018), Iss. 10. P. 190–197.
16. Lakoff, George. The Contemporary Theory of Metaphor. In Metaphor and Thought, edited by Andrew Ortony. New York : Cambridge University Press, (1993). P. 202–251.
17. Langacker, R. Cognitive Grammar. A basic introduction. Oxford University Press, (2008). 562p.
18. LDCE = Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson Education Ltd. Third Edition. Harlow Essex: Longman, (2005). 1668 p.
19. ODT = Oxford Dictionary and Thesaurus. Oxford University Press. Oxford, (2007). 1204 p.
20. Ruiz de Mendoza, Francisco and Alicia Galera. Cognitive Modeling. A Linguistic Perspective. Amsterdam : John Benjamins. (2014). 432p.
21. Tartt Donna. The Goldfinch. Little, Brown and Company, New York, (2013). 1030 p.
22. Venuti L. Strategies of translation. Routledge Encyclopedia of translation studies, N.Y. (2001). С. 240–244.
Опубліковано
2020-12-02
Сторінки
116-121