ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

  • О.В. Літвіняк
Ключові слова: Юрій Олексійович Жлуктенко, перекладознавство, переклад, еквівалентність, адекватність, реалістична теорія перекладу

Анотація

У статті запропоновано огляд перекладознавчих підходів і поглядів професора Юрія Олексійовича Жлуктенка – видатного українського мовознавця, перекладознавця, лексикографа, методиста, соціолінгвіста й перекладача. Оскільки неможливо розглядати доробок дослідника у відриві від наукового контексту, в якому він працював, у статті запропоновано короткий огляд основних тенденцій, що існували в радянському перекладознавстві 1960–80-х рр.Статтяґрунтуєтьсянадетальномуаналізіпрацьпроф.Ю.О.Жлуктенка,пов’язанихізперекладознавчою тематикою, що дозволило узагальнити та систематизувати розрізнені думки науковця, опубліковані в окремих розвідках різних років.

Посилання

1. Азов А. К истории теории перевода в Советском Союзе. Проблема реалистического перевода / А. Азов // Логос. – 2012. – № 3 (87). – С. 131–152.
2. Бибихин В. К проблеме определения сущности перевода / В. Бибихин // Тетради переводчика / под. ред. Л. Бархударова. – Москва : Междунар. отношения, 1973. – Вып. 10. – С. 3–14.
3. Гачечиладзе Г. Введение в теорию художественного перевода / Г. Гачечиладзе ; авторизованный пер. с грузин. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1970. – 285 с.
4. Жлуктенко Ю. Проблеми адекватності перекладу / Ю. Жлуктенко, О. Двухжилов // Теорія і практика перекладу. – Київ : Вища шк., 1981. – Вип. 6. – С. 85–91.
5. Зорівчак Р. Мовознавчі роздуми в листах професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : (до сторіччя від дня народження) / Р. Зорівчак // Мовознавство. – 2015. – № 4. – С. 38–67.
6. Зорівчак Р. Україністика в інтелектуальному життєписі професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / Р. Зорівчак // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 160–168.
7. Комиссаров В. Теория перевода на современном этапе / В. Комиссаров // Тетради переводчика. – 1976. – Вып. 13. – С. 3–12.
8. Коптілов В. Актуальні питання українського художнього перекладу / В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1971. – 132 с
9. Коптілов В. Першотвір і переклад: роздуми і спостереження / В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1972. – 215 с.
10. Кундзіч О. Стан художнього перекладу на Україні / О. Кундзіч // Творчі проблеми перекладу. – Київ : Дніпро, 1973. – С.103–154.
11. Левый И. Состояние теоретической мысли в области перевода / И. Левый // Мастерство перевода : сб. 7, 1970. – Москва : Сов. писатель, 1970. – С. 406–431.
12. Россельс В. За эти годы (Обзор) / В. Россельс // Мастерство перевода : сб. ст. – Москва : Сов. писатель, 1959. – С. 208–242.
13. Федоров А. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы) / А. Федоров. – Москва : Изд-во литературы на иностр. языках, 1958. – 375 с.
14. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. – Київ : Наук. думка, 1983. – Т. 39 : Літературно-критичні праці (1911–1914). – С. 7–20.
15. Шерстнева Е. Переводная множественность как категория переводоведения: история, статус, тенденции / Е. Шерстнева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – Вып. 73, Ч. 1. – С. 526–532.
16. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с.
17. Gentzler E. Contemporary Translation Theories / E. Gentzler. – Clevendon – Buffalo – Toronto – Sydney : Multilingual Matters LTD., 2001. – 232 p.
18. Munday J. Introducing Translation Studies. Theories and Applications / J. Munday. – London ; New York : Routledge, 2001. – 222 p.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
50-54