ДІАЛОГ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ПРИНЦИП ДЗЕРКАЛА (НА ПРИКЛАДІ ВИБРАНИХ ВІРШІВ КРІСТОФЕРА МАРЛО ТА СЕРА ВОЛТЕРА РЕЛІ): ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  • О.О. Смольницька
Ключові слова: поезія, діалог, переклад, єлизаветинська доба, архетип, символіка, міф, маскулінний/фемінінний.

Анотація

У статті здійснено спробу аналізу вірша Крістофера Марло «The Passionate Shepherd to His Love» та поезії-відповіді сера Волтера Релі «The Nymph’s Reply to the Shepherd». Розглядаються експліцитна й імпліцитна рослинна символіка, а також символіка коштовного каміння. Використано компаративний, тезаурусний, інтермедіальний і перекладознавчий аналіз.

Посилання

1. Все о камнях и амулетах от А до Я / авт.-сост. Н. Белов. – Минск : Современный литератор, 2003. – 608 с.
2. Золотницкий Н. Цветы в легендах и преданиях / Н. Золотницкий. – М., 1913. – 272 с.
3. Коути Е. Суеверия викторианской Англии / Е. Коути, Н. Харса. – М. : Центрполиграф, 2011. – 480 с.
4. Миртовое дерево: мифология, выращивание и уход [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ogorodsadovod.com/entry/2094-mirtovoe-derevomifologiya-vyrashchivanie-i-ukhod.
5. Некряч Т. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі : [монографія] / Т. Некряч, Ю. Чала. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 194 с.
6. Плющ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89.
7. Сластьон С. Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. / С. Сластьон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Вип. 76. – Х., 2017. – С. 96–98.
8. Смольницька О. Іван Франко як перекладач старонорвезьких балад / О. Смольницька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://spadok.org.ua/ivanfranko/i-franko-yak-perekladach-staronorvezkych-balad.
9. Смольницька О. Прототипи шекспірівської Dark Lady у фольклорі: компаративний аналіз / О. Смольницька // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал / редкол. : І. Біскуб (гол. ред.) та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 5. –
С. 146.
10. Смольницька О. Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської «сповідальної поезії» в «Коді української літератури» Ніли Зборовської / О. Смольницька // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2016. – № 1. – Т. 2. – С. 108–109.
11. Стріха М. Улюблені переклади : [поезії] / М. Стріха. – К. : Український письменник, 2015. – 724 с.
12. Українці Бразилії = Os ucranianos do Brasil = Ukrainians in Brazil: історико-етнологічне дослідження / наук. ред. : М. Гримич (гол.) та ін. – К. : Дуліби, 2011. – 262 с.
13. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл ; пер. с англ. А. Майкапара. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. – 656 с.
14. Чосер Дж. Кентерберійські оповідки (Фрагмент І) / Дж. Чосер ; пер. М. Стріхи. – Автор. комп. набір, 2015– 2017. – 125 с. – (З неопублікованого архіву М. Стріхи).
15. Энциклопедия суеверий. – М. : Миф ; Локид, 1995. – 560 с.
16. Amber // Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.etymonline.com/index.php?term=amber.
17. Сoral // Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=coral.
18. Shakespeare’s Sexual Language: a Glossary / ed. by G. Williams. – 1st ed. – London : Continuum, 2006. – 352 p.
19. The Complete Works of William Shakespeare / The Alexander Text introduced by P. Ackroyd. – London : Harper Collins Publishers, 2006. – 1436 p.
20. Anonymous. Maiden in the morё lay // The Penguin Book of English Verse / ed. by P. Keegan. – London : Penguin Classics, 2004. – P. 3–4.
21. Brontё E. Love and Friendship / E. Brontё [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/50537.
22. Marlowe C. The Passionate Shepherd to His Love / C. Marlowe // The Penguin Book of English Verse / ed. by P. Keegan. – London : Penguin Classics, 2004. – P. 174.
23. Ralegh W. The Nymph’s Reply to the Shepherd / SirW. Ralegh // The Penguin Book of English Verse / ed. by P. Keegan. – London : Penguin Classics, 2004. – P. 175.
Опубліковано
2019-04-08
Сторінки
84-92