PHRASEME-IDEOGRAPHIC MODEL OF CONCEPT “PERSON” IN THE UKRAINIAN EASTERN-STEPPE DIALECTS AS THE BASIS OF LINGUISTIC DATABASE

  • I.V. Harbera
Ключові слова: фраземоідеографічна модель, концепт «людина», лінгвістична база даних, фразеологічна одиниця, ареал

Анотація

У статті опрацьовано фраземоідеографічну модель концепту «людина» в східностепових українських говірках як основний принцип укладання однойменної лінгвістичної бази даних. За робочу прийнято структуру: фраземосемантичне поле – фраземосемантична група – фраземосемантична підгрупа.

Посилання

1. Алефіренко М. Теоретичні питання фразеології / М. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 136 с.
2. Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія / А. Івченко. – Харків : ФОЛІО, 1999. – 304 с.
3. Краснобаєва-Чорна Ж. Концептуальний аналіз як метод концептивістики (на матеріалі концепту ЖИТТЯ в українській фраземіці) / Ж. Краснобаєва-Чорна // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 41–52.
4. Краснобаєва-Чорна Ж. Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці : [монографія] / Ж. Краснобаєва-Чорна. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 201 с.
5. Краснобаєва-Чорна Ж. Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у Словнику фразеологічних термінів сучасної української мови / Ж. Краснобаєва-Чорна // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. – Вип. 22. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – С. 289–298.
6. Краснобаєва-Чорна Ж. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : [монографія] / Ж. Краснобаєва-Чорна. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 410 с.
7. Лєснова В. Матеріали до словника говірок Східної Слобожанщини: Людина та її риси / В. Лєснова. – Луганськ : Шлях, 1999. – 76 с.
8. Матеріали до словника східностепових українських говірок // Східностепові українські говірки: [Наук.-навч. посібник] / За заг. ред. А. Загнітка. – Донецьк : ДонДУ, 1998. – С. 81–114.
9. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / М. Номис. – К. : Либідь, 1993. – 768 с.
10. Прадід Ю. Засади укладання фразеологічного словника ідеографічного типу / Ю. Прадід // Мовознавство. – 1995. – № 4–5. – С. 35–40.
11. Прадід Ю. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень) / Ю. Прадід. – К. : Сімферополь, 1997. – 252 с.
12. Ужченко В. Українська фразеологія : [навч. посіб. для філол. фак.-ів ун-ів] / В. Ужченко, Л. Авксентьєв. – Харків : Основа, 1990. – 167 с.
13. Ужченко В. Східноукраїнська фразеологія : [монографія] / В. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 362 с.
14. Ужченко В. Фразеологія сучасної української мови : [навч. посіб.] / В. Ужченко, Д. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 494 c.
15. Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / В. Ужченко, Д. Ужченко. – Вид. 6-е, доповн. й переробл. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 552 с.
Опубліковано
2019-04-08
Сторінки
120-124