УЖИВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ ЩОТИЖНЕВОЇ ГАЗЕТИ «DIE ZEIT»)

  • А.М. Євчук
Ключові слова: соціолінгвістика, молодіжна мова, сленгова лексема, газетний текст, експресивність мовлення

Анотація

Статтю присвячено вивченню функціонування сучасної молодіжної сленгової лексики в електронних німецькомовних виданнях, зокрема інтернет-версії щотижневої газети «Die Zeit». Розглядаються причини вживання молодіжного сленгу в сучасній німецькомовній пресі та шляхи його потрапляння в газетні статті, здійснюється кількісний аналіз на основі відомостей словника сучасного німецькомовного молодіжного сленгу «100% Jugendsprache» видавництва Langenscheid (Мюнхен, 2014 р.) і вживання сленгових лексем в електронних версіях статей щотижневої газети «Die Zeit» за останні чотири роки.

Посилання

1. Басова Д. Украинско-русское двуязычие. Социолингвистический аспект / Д. Басова, В. Барилюк. – К., 1988. – 126 с.
2. Брандес М. Стилистика текста (теоретический курс) : на материале немецкого языка : [учебник для вузов] / М. Брандес. – М. : URSS, 2014. – 428 с.
3. Євчук А. Деякі кількісні характеристики полісемантичних фразеологізмів у німецькій мові / А. Євчук // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія «Філологічні науки: мовознавство». – Луцьк, 2017. – Ч. 1. – № 6. – С. 39–42.
4. Крапива Ю. Методичні вказівки та матеріали до наукового семінару «Основи соціолінгвістики» для студентів ІV курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» / Ю. Крапива. – Харків, 2017. – 18 с.
5. Кудрявцева Л. Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експансія – вплив – маніпуляція / Л. Кудрявцева, Л. Дядечко, О. Дорофєєва, Г. Черненко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 58–66.
6. Левицкий В. Экспериментальные методы в семасиологии / В. Левицкий, И. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 191 с.
7. Ткач Л. Лінгвістичний феномен молодіжної культури / Л. Ткач // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2017. – № 10. – С. 267–274.
8. 100% Jugendsprache 2014 : [Deutsch – Englisch] / [Wortausw. und Projektbetreuung: Nele Sturm. Übers / J. McCrory ; H. Galloway. – München ; Wien : Langenscheidt, 2014. – Druckschrift. – 188 S.
9. Die Zeit [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zeit.de/2009/index.
Опубліковано
2019-04-08
Сторінки
130-133