РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ БІЗНЕС-ЕТИКИ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

  • О.М. Галинська
Ключові слова: етичний кодекс, ділова поведінка, ділове спілкування, концепт ділової етики

Анотація

Статтю присвячено дослідженню англомовних текстів етичних кодексів міжнародних компаній. На основі текстів етичних кодексів виділено базові концепти ділової етики RESPONSIBILITY та INTEGRITY, розкрито роль мовних засобів у процесі вербалізації аналізованих концептів ділової етики.

Посилання

1. Кодекс корпоративної етики: кожній компанії – свій кодекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://alls.in.ua/57364-kodeks-korporativno-etiki-kozhnijjkompani-svijj-kodeks.html.
2. Кубко В.П. Процес створення корпоративних кодексів / В.П. Кубко // Труды Одесского политехнического университета. – Одеса, 2008. – Вып. 1 (29). – С. 314–317.
3. Скрипник К.В. Кодекс корпоративної етики на сучасному етапі розвитку кадрової політики у банківській сфері: теоретико-практичні аспекти / К.В. Скрипник // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 2(37). – С. 84–86.
4. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера : [навч. посіб.] / Г.Л. Чайка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15941024/menedzhment/etichni_kodeksi_znachennya_dlya_formuvannya_etichnoyi_povedinki_organizatsiyi#285.
5. Щипіцина Ю.В. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ю.В. Шипіцина. – К., 2007. – 20 с.
6. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс. Мова, культура, влада / Г.М. Яворська ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К. : Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, 2000. – 286 с.
7. Crystal D. English as a Global Language / D. Crystal. – Cambridge University Press, 2003. – 204 p.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
60-63