В. ГОРБАТЬКО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДАЦТВА

  • М.О. Коновалова
Ключові слова: В. Горбатько, індивідуальність перекладача, мовна особистість перекладача, зони підвищенної креативності, індивідуальний стиль перекладача, перекладацькі хиби, позамовні чинники

Анотація

Автор цієї статті прагне дослідити перекладацьку особистість В. Горбатька в контексті українського перекладознавства XXI століття. Дана розвідка зосереджена на вивченні прояву перекладацької індивідуальності В. Горбатька та мовної особистості перекладача в текстах перекладу.

Посилання

1. Левин Ю. Перевод и бытие литературы / Ю. Левин // Вопросы литературы. – 1979. – № 2. – С. 10-18.
2. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Т. Шмігер. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с.
3. Григорій Кочур і український переклад : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ ; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / [редкол. : О. Чередниченко (голова) та ін.]. –
Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 280 с.
4. Топер П. Перевод и литература: творческая личность переводчика / П. Топер // Вопросы литературы. – 1998. – № 6. – С. 178-199.
5. Хан О. Г. Вплив творчої індивідуальності перекладача на процес і результат перекладу / О. Г. Хан // Нова філологія. – 2009. – № 34. – С. 310-317.
6. Мазур О. В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : а втореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Мазур
Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 21 с.
7. Шевченко О. Н. Языковая личность переводчика : на материале дискурса Б. В. Заходера : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. філол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Шевченко Ольга Николаевна ; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2005. – 22 с.
8. Новикова М. А. Проблемы индивидуальности стиля в теории художественного перевода : (стилистика переводчика) : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 «Общее языкознание» / Новикова Мария Алексеевна ; Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 27 с.
9. Austen J. Pride and Prejudice / J. Austen. – London : Wordsworth editions ltd., 2007. – 329 p.
10. Остен Дж. Гордість і упередженість / Дж. Остен ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Фоліо, 2005. – 350 с.
11. Palahniuk Ch. Diary / Ch. Palahniuk. – the USA : Doubleday, 2003. – 262 p.
12. Палагнюк Ч. Щоденник / Ч. Палагнюк ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Фоліо, 2009. – 350 с.
13. Stoker B. Dracula / B. Stoker. – London : Wordsworth Edition Ltd, 2000. – 327 p.
14. Стокер Б. Граф Дракула : роман / Б. Стокер. – Харків : Школа, 2006. – 382 с.
15. Стокер Б. Дракула / Б. Стокер ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2007. – 480 с.
16. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха. – К. : Факт – Наш час, 2006. – 344 с
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
23-26