КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ

  • О.Ю. Коваленко
Ключові слова: міжкультурна комунікація, професійна підготовка, комунікація, культурологічний підхід

Анотація

У статті розкривається сутність і роль культурологічного підходу в навчанні студентів іноземних мов. Визначається класифікація й місце культурологічного підходу в процесі міжкультурної комунікації.

Посилання

1. Биконя О.П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / О.П. Биконя. – К, 2006. – С. 40.
2. Бордовская Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская. – СПб. : Питер, 2000. – С. 57–87.
3. Зюзіна Т.О. Компаративний аналіз проблеми визначення цілей і завдань гуманітарної культурологічної освіти / Т.О. Зюзіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bdpu.org/scientificpublished/pedagogics42006/21.doc.
4. Корнілова А. Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини / А. Корнілова // Шлях освіти : науково-методичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 18–22. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hklib.npu.edu.ua/cgibin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KPD&P21DBN=KPD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR.
5. Кузьмина Л.Г. Современные культуроведческие подходы к обучению иностранным языкам / Л.Г. Кузьмина // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2001. – № 2. – С. 108–117.
6. Неустроєва Г.О. Роль професійного спрямування під час викладання іноземної мови в ВНЗ / Г.О. Неустроєва // Материалы научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – 2010» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://конференция.com.ua/files/image/scientific_conference_24/zbornik_nauchnih_dokladov_24_5.pdf.
7. Професійна етика вчителя: час і вимоги // Матеріали «круглого столу» / за ред. Б. Жебровського, Л. Ващенко. – К. : РВЦ КПДЮ, 2000. – 62 с.
8. Сафронова М.В. Формирование коммуникативной компетентности в условиях обучения второму иностранному языку / М.В. Сафронова // Вестник Поморского университета. – 2010. – № 3. – С. 147–150.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
77-80