ІНТЕРФЕРЕНТНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  • С.В. Скрильник
Ключові слова: інтерферентність, неологізація, архаїзація, метафоризація, наслідування, мовлення перекладу, необуквалізм

Анотація

У статті розглядається інтерферентний вплив вихідного на цільове мовлення у художньому перекладі на матеріалі українськомовного перекладу трагедії В. Шекспіра «Король Лір» В. Баркою крізь призму необуквалістичної концепції.

Посилання

1. Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В. Шекспира / Ольга Юрьевна Васильченко. Дис. …канд. филол. наук: 10.02.04. – Киев, 1988. – 218 с.
2. Гаспаров М. Брюсов и буквализм (По неизданным материалам к переводу «Энеиды») // Мастерство перевода. – М.: Сов. пис. – 1971. – Сб.VIII. – С. 88 – 128.
3. Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари. Актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу / Лада Володимирівна Коломієць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 528 с.
4. КоломієцьЛ.В. “Король Лір” Вільяма Шекспіра у перекладах Максима Рильськогота Василя Барки: між неоклассицизмом і модернізмом / Лада Володимирівна Коломієць // Матеріали V конгрессу Міжн. Асоціації україністів. Мовознавство: Зб. наук. статей. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 481 – 489.
5. Коломієць Лада Володимирівна. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. / Лада Володимирівна Коломієць: Дис... д-ра філол. наук: 10.02.16 – 2006.
6. Коломієць Л. В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів / Лада Володимирівна Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Логос. – 2000. – С. 192–202.
7. Скрильник С.В. Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі / Сергій Вікторович Скрильник. – дис. …канд. філол. наук: 10.02.16. – Київ,
2012. – 220 с.
8. Коптилов В. И вширь, и в глубь… / Виктор Коптилов // Мастерство перевода. – М.: Сов. Пис. – 1973. – Сб. IX. – C. 257–261.
9. Шекспір В. Король Лір / Вільям Шекспір [переклад В. Барки]. – Нью-Йорк: На Горі, 1969 – 360 с.
10. Apter R. Digging for the Treasure: Translating after Pound / Ronnie Apter. – New York – Berne – Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Inc., 1984. – 217 p.
11. Benjamin A. Translation and the Nature of Philosophy: A new Theory of Words / Andrew Benjamin. – London and New York: Routledge, 1989. – 267 p.
12. Benjamin W. Illuminations: Essays and Reflections / Walter Benjamin. – New York: Schocken Books, 1988. – 278 p.
13. Dryden J. On translation / J. Dryden // Theories of translation. An Anthology of Essays. – Chicago: The university of Chicago press, 1992. – P. 17–32.
14. Dictionary of translation Studies edited by Mark Shuttleworth and Moira Cowie / Mark Shuttleworth, Moira Cowie. – London: St. Jerome Publishing, 2005. – 233 p.
15. Ernst-August Gutt. Translation and Relevance. Cognition and context / Gutt Ernst-August. – Oxford: Basil Blackwell, 1991. – 214 p.
16. Nabokov V. Problems in Translation: “Onegin” in English / Vladimir Nabokov // The Translation Studies Reader. – London and New York: Routledge, 2000. – P. 72–83.
17. Norris C. Deconstruction: Theory and Practice / C. Norris. – London and New York: Routledge, 2003. – 167 p.
18. Ortega y Gasset, Jose. The Misery and the Splendor of Translation / Jose Ortega y Gasset // Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. –
Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992. – P. 93–112.
19. Pound E. The ABC of Reading / E. Pound. – New York: New Directions, 1934. – 210 p.
20. Rose Marilyn Gaddis. Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis / Marilyn Gaddis Rose. – Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. – 101 p.
21. Robinson D. Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained / Douglas Robinson. – Manchester: St Jerome, 1997. – 345 p.
22. Venuti L. Translation, Community, Utopia / Lawrence Venuti // The Translation Studies Reader. – London and New York: Routledge, 2000. – P. 468-488.
23. W. Shakespeare KingLear. Entireplay – 15.11.2010. –
Режим доступу: http://shakespeare.mit.edu/lear/full.html
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
41-46