ХРОНОТОПНІ МАРКЕРИ ФЕНТЕЗІ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДАХ ТЕКСТІВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • О.М. Шапошник
Ключові слова: переклад, фентезі, дитяча література, хронотопний контекст, топоніми, квазітопоніми

Анотація

Стаття присвячена особливостям відтворення у перекладі жанрових ознак фентезі, де, зокрема, висвітлюються проблеми транспонування топонімів і квазітопонімів як інваріантних елементів хронотопного контексту фентезі; зазначаються способи та прийоми перекладу топонімів та квазітопонімів.

Посилання

1. Божко Е. М. Анализ приемов передачи квазиреалий в переводе на русский язык романов Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец», выполненном А. А. Грузбергом / Е. М. Божко // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2010. – № 1. – С. 238–248.
2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / Виноградов В. С. – М. : Изд-во института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
3. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 1980. – 341 с.
4. Гарбовский Н. К. Теория перевода : [учебник] / Н. К. Гарбовский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 544 с.
5. Ґудманян А.Ґ. Відтворення власних назв у перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / А.Ґ. Ґудманян. – К., 2000. – 40 с.
6. Ермолович Д. И. Методика межъязыковой передачи имён собственных / Д. И. Ермолович. – М. : ВЦП, 2009. – 86 с.
7. Карабан В. І. Переклад з української мови на англійську мову : [навч. посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти] / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с.
8. Колфер Й. Артеміс Фаул. Розум проти чарів : Фантастичний роман : [для серед. та ст. шк. віку] / Йоун Колфер ; [пер. з англ. О. М. Мокровольський; іл. В. А. Дунаєвої]. – К. : Школа, 2006. – 320 с.
9. Колфер Й. Артеміс Фаул. Місія в Арктику: Фантастичний роман : [для серед. та ст. шк. віку] / Йоун Колфер ; [пер. з англ. О. М. Мокровольський; іл. В. А. Дунаєвої]. – К. : Школа, 2006. – 320 с.
10. Некряч Т. Є. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі : [монографія] / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. – К. : Кондор, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chala.kiev.ua.
11. Николина Н. А. Филологический анализ текста : [уч. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Н. А. Николина – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.
12. Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные категории : [учебн. для студ. – журналистов и филологов] / А. Ф. Папина. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 368 с.
13. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.
14. Тіліга А. Ю. Відтворення топоніміки як складової фантастичної художньої картини світу в англо-українських перекладах / А. Ю. Тіліга // Філологічні трактати : наук. журнал. – Суми : СумДУ, 2012. – Т. 4. – № 2. – C. 114–118.
15. Тураева З. Я. Лингвистика текста / З. Я. Тураева. – М. : Просвещение, 1986. – 126 c.
16. Чернухина И. Я. Общие особенности поэтического текста / И. Я. Чернухина. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1987. – 157 с.
17. Colfer E. Artemis Fowl / Eoin Colfer. – L. : Puffin, 2002. – 280 p.
18. Colfer E. Artemis Fowl. The Arctic Incident / Eoin Colfer. – N. Y. : Miramax Books / Hyperion Paperbacks for Children, 2003. – 280 p.
19. Англо-український словник : у 2 т. : [близько 120 000 слів / упоряд. Балла М. І.]. – К. : Освіта, 1996. – Т. 1. – 752 с.
20. Большой Энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохоров]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.slovopedia.com.
21. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. – М. : Флинта; Наука, 2003. – 320 с.
22. Словники України on-line [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lcorp.ulif.org.ua/dictua.
23. ABBYY Lingvo. Electronic Dictionary [Electronic resource]. – Access: http://www.lingvo.ua/ru.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
51-55