АВТОПОЕЗИС СИСТЕМИ ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: діахронія, етимологічний образ, когнітивна риса, нелінійність, самоорганізація

Анотація

У статті представлені результати дослідження етичних категорій на матеріалі англійської мовиз позицій лінгвосинергетичного підходу. Метою статті є викладення проблеми самоорганізації системиангломовних етичних категорій у діахронії. У роботі розглядаються принципи автопоезису мовних систем,здійснюється інвентаризація лексичних засобів вербалізації аналізованих етичних категорій, викладаютьсяетимологічні образи, що покладені в основу вербалізаторів, пояснюються когнітивні зв’язки між категоріямив процесі самоорганізації. Застосовані методи містять семантичний аналіз, етимологічний аналіз, когнітивнуінтерпретацію, синергетичний аналіз. У статті здійснено розмежування між етичними категоріями й етичнимицінностями й зроблено висновок, що етичні категорії з'явилися в результаті узагальнень, коли, наприклад,повторення певного доброго вчинку стало осмислюватися як щось хороше в цілому або обов'язок у конкретнійситуації був узагальнений до всеосяжного обов'язку тощо. Схарактеризовано синергетичні властивостімовних систем, до яких належать складна ієрархічна організація, відкритість, динамічність, нерівноважністьі нелінійність. Було визначено, що між цими параметрами існує кільцева залежність, зміна одного з них веде дозміни всіх інших. У статті розкриваються етимологічні образи, що покладені в основу аналізованих категорій.Викладено процес самоорганізації корпусу етичних категорій, який полягає в тому, що найбільш первинна етичнакатегорія внаслідок когнітивного переосмислення стала основою для утворення інших, що цілком корелює з принципом метафоричності людського мислення. Найбільш первинною когнітивною рисою є «цілісність», якупокладено в основу категорії ДОБРО, тоді як антагоністична категорія ЗЛО базується на когнітивній ознаці«розкол», що доводить полярне сприйняття цих категорій на когнітивному рівні в діахронії, а не лише на рівнісучасних лексико-семантичних варіантів. Автопоезис системи лінгвоетичних категорій в англійській мові маєскладний нелінійний характер, оскільки зв'язки між образами, які покладено в їх основи, є багатоплановими.

Посилання

1. Бутова А.А., Крячко В.Б. Концепт «справедливость» в русской и английской лингвокультурах. Альманах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2013. № 7 (74). C. 23–25.
2. Вдовиченко Н.В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2015. 24 с.
3. Воркачев С.Г. Справедливость в английской лексикографии: имя концепта. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. Москва, 2011. № 13. С. 35–41. https://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivost-v-angliyskoy-leksikografii-imya-kontsepta (дата звернення: 20.03.2021).
4. Миронова О.А. Реализация концептов GOOD и EVIL в английском языке на материале произведений авторов Высокого Фэнтези : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2011. 19 с.
5. Мирзоева Л.Ю. К проблеме культурных импликаций в переводе: концепт «долг» в русском и в английском языке. GISAP : Philological sciences. London, 2014. № 3. С. 39–41. URL: http://gisap.eu/ru/node/34497 (дата звернення: 20.03.2021).
6. Орлова Т.Г., Никулина Е.Ф. Выражение добра и зла в английских и русских пословицах как отражение менталитета английского и русского народов. Вестник Российского университета дружбы народов. Теория языка. Семиотика. Семантика. Москва, 2016, С. 101–106. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vyrazhenie-dobra-i-zla-v-angliyskih-i-russkih-poslovitsahkak-otrazhenie-mentaliteta-angliyskogo-i-russkogonarodov (дата звернення: 20.03.2021).
7. Цеева З.А. Концепты «Добро», «Зло» как ценности, отраженные в нормах поведения адыгов и британцев. Теория и практика общественного развития. Москва, 2012. № 4. С. 399–401. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepty-dobro-zlo-kak-tsennosti-otrazhennyev-normah-povedeniya-adygov-i-britantsev (дата звернення: 20.03.2021).
8. Kinnier R., Kernes J. A Short List of Universal Moral Values. Counseling and Values. New York, 2000. Vol. 45. Is. 1. P. 4–16. DOI: 10.1002/j.2161-007X.2000.tb00178.x (дата звернення: 20.03.2021).
9. Bolsunovskaya L.M., Kuprieva I.A., Gamzatova S.I. Basic Principles of the Activity and Synergetic Approach as a Means of Interdisciplinary Research. SHS Web of Conferences. Tomsk, 2016. Vol. 28. P. 1–4. DOI: 10.1051/shsconf/20162801015 (дата звернення: 20.03.2021).
10. Curio E. Towards a methodology of teleonomy. Experientia. Basel, 1973. Vol. 29. P. 1045–1058.
11. Etymology Dictionary Online. URL: https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 20.03.2021).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
26-31