МОВНІ ЗАСОБИ ОПИСУ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФЕНТЕЗІЙНИХ ІСТОТ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖОАН РОЛІНҐ)

Ключові слова: невербальна комунікація, мовні засоби вербалізації, фентезі, фентезійний персонаж, засоби первинної номінації, засоби вторинної номінації, Джоан Ролінґ.

Анотація

Стаття присвячена вивченню мовних засобів невербальної комунікації фентезійних істот на прикладі романів Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера. Твори художньої літератури відображають дійсність у всіх її виявах, а літературні персонажі мають свій неповторний характер, з яким вони живуть, спілкуються, обмінюються емоціями, тому актуальність теми дослідження зумовлена як важливістю невербального компоненту комунікації при спілкуванні взагалі, так і тим фактом, що засоби невербальної комунікації кожного окремного персонажа дозволяють не лише більш точно уявити його зовнішність, а і глибше зрозуміти характер персонажа; водночас аналіз мовних засобів невербальної комунікації фентезійних персонажів у романах Дж. Ролінґ дозволяє глибше проникнути в ідейну тканину її творів та зрозуміти специфіку художнього дискурсу фентезі письменниці. Матеріалом дослідження слугують романи Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера, в яких фентезійні персонажі представлені на рівні із персонажами-людьми, що дозволяє вивчити специфіку репрезентації їх невербальної комунікації як складової комунікації всіх персонажів роману. Метою дослідження постає визначення особливостей мовної репрезентації засобів невербальної комунікації фентезійних істот у романах Дж. Ролінґ. У ході дослідження визначено поняття невербальної комунікації, досліджено функції та класифікацію засобів невербальної комунікації та проаналізовано конкретні мовні засоби невербальної комунікації фентезійних персонажів у романах Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера. Проведене дослідження демонструє, що, оскільки в магічному всесвіті письменниці фентезійні істоти існують на рівні з людськими, а цільовою аудиторією романів є діти, невербальна комунікація фентезійних істот побідна до невербальної комунікації людини. Засобами вербалізації невербальної комунікації фентезійних істот в романах письменниці є як засоби первинної номінації (дієслова та іменники, які можуть використовуватися як окремо, так і з додаванням описових конструкцій та використовуються для опису фактичної поведінки персонажів), так і засоби вторинної номінації (фразеологічні одиниці, метафори, епітети та гіперболи, що концентруються на емоційному відображенні засобів невербальної комунікації фентезійних істот).

Посилання

1. Грищенко А. Невербальна комунікація: поняття, історія вивчення, класифікації невербальних засобів комунікації. Невербальні засоби комунікації як запорука успіху оратора (тези магістрантів слов’янського відділення Інституту філології) / за ред. В. В. Герман, Н. Соларьової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. С. 6–9.
2. Дука М. В. Методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 218 с.
3. Ковбасюк Л. А. Мовна номінація та її різновиди. URL: http://www.srw.kspu.edu/wp-content/uploads/2012/04/ Kovbasiyk.pdf (дата звернення: 22.07.2022).
4. Корнєва Л. М. Невербальні засоби в міжкультурній комунікації. Культура народов Причерноморья. 2004. № 49. Т. 1. С. 88–90.
5. Миккин X. Невербальные коммуникации в диадах (по материалам экспериментальных исследований за рубежом). Труды по психологии. 1974. Вып. 335. № 3. С. 7–12.
6. Морозов В. П. Невербальная коммуникация: экспериментально-теоретические и прикладные аспекты. Психологический журнал. 1993. № 1. С. 18–31.
7. Besson C., Graf D., Hartung I., Kropfhäusser B., Voisard S. The importance of non-verbal communication in professional interpretation. URL: http://aiic.net/page/1662/theimportance- of-non-verbal-communication-in-professionalinterpretation/ lang/1 (дата звернення: 22.07.2022).
8. Blahova M. Specific Role of Nonverbal Communication in Business. European Scientific Journal. 2015. Vol. 11(10). P. 9–19.
9. Patterson M. L. Psychology of Nonverbal Communication and Interpersonal Interaction. URL: https://www.eolss.net/ Sample-Chapters/C04/E6-27-06-07.pdf (дата звернення: 22.07.2022).
10. Rowling J. K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. New York : Arthur A. Levine Books, 1998. 180 p.
11. Rowling J. K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London : Bloomsbury Publishing Plc., 1997. 168 p.
12. Rowling J. K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. New York : Arthur A. Levine Books, 1999. 170 p.
13. Surkamp C. Non-Verbal Communication: Why We Need It in Foreign Language Teaching and How We Can Foster It with Drama Activities. URL: http://publish.ucc.ie/journals/ scenario/2014-02/03-Surkamp-2014-02-en.pdf (дата звернення: 28.07.2022).
14. Vinciarelli A., Mohammadi G. Towards a Technology of Nonverbal Communication: Vocal Behavior in Social and Affective Phenomena. URL: http://www.dcs.gla.ac.uk/~vincia/ papers/igi-chapter.pdf (дата звернення: 22.07.2022).
Опубліковано
2022-10-07
Сторінки
21-25