КОГНІТИВНІ ПЛОЩИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

Ключові слова: текст, дискурс, когнiтивно-дискурсивний, стратегія, тактика, інваріантна модель.

Анотація

У статті розглядаються когнітивні аспекти тексту і дискурсу в сучасній лінгвістиці. Зауважується, що феномени текст і дискурс вивчаються на тлі когнiтивно-дискурсивної наукової парадигми, що є сьогодні панівною. Текст схарактеризовано як макрознак, відзначено єдність текстового значення, неподільність смислоутворюючого принципу. Комунікація й когнітивізм тлумачаться як діяльнісний пізнавальний процес, а текст як знаряддя такої комунікації й пізнання. Застосування подібного підходу, на наш погляд, є адекватним для трактування поняття тексту з точки зору актуалізації текстового когнітивного потенціалу. Глобальні властивості тексту, що співвідноситься з його статусом цілісного комунікативно-когнітивного інструменту, визначаються як стратегії тексту, а витікаючі з цього певні дії з елементами тексту – тактиками. Текстові стратегії зафіксовані в тексті як сигнали визначеної теми. Текст є передусім носієм когнітивної та комунікативної функцій мови. У зв’язку з цим у ньому знаходять відображення такі його аспекти, як змістовний та модальний, у яких виражається ставлення суб’єкта до висловлюваного. Комунікативний аспект тексту передбачає його цілеспрямоване використання в найрізноманітніших мовленнєвих актах. Дискурс розуміється як обов’язковий облік екстралінгвістичних факторів, фактору адресанта та адресата, їх комунікативні інтенції, ролі, ситуацію спілкування. Виділено три рiвнi організації мовної особистості (лексика, тезаурус, прагматикон), що співвідносяться з комунікативними потребами (контактною, інформаційною, впливовою) та з трьома складниками спілкування (комунікативним, інтерактивним, перцептивним). Запропоновано інваріантну модель дискурсу, яка складається з трьох рівнів, а саме: формально-семіотичного, когнітивно-інтерпретуючого та соціально-інтерактивного. Дискурсні можливості першого рівня включають в себе основні дії та операції семіотичної діяльності. Дискурсні можливості другого рівня відповідають за адекватне відображення фрагментів реального чи уявного світу. Дискурсні можливості третього рівня орієнтовані на доречність використання вербалізованих актів у соціальній взаємодії. Дослідження комунікативних стратегій і тактик та засобів їх репрезентації в тексті та дискурсі є надзвичайно актуальним, оскільки дає підстави для створення загальної типології стратегічно-тактичного потенціалу, розмежування інвентарю засобів їх маніфестації в етнокультурній та міжкультурній комунікації, тому що комунікативні стратегії однієї й тієї ж мовленнєвої поведінки в різних культурах неоднакові. Так, для багатьох культур важливим є дотримання дистанції, зм’якшення категоричності оцінки, невизначеність, відхилення від прямої відповіді, що не завжди можна транспонувати на спілкування з представниками інших лінгвокультурних спільнот.

Посилання

1. Карасик В. И. О категориях дискурса. Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты : сб. науч. тр. Волгоград ; Саратов : Перемена, 1998. С. 185–197.
2. Aleksandrova O. V. On the Problem of Contemporary Discourse in Linguistics. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2017. Р. 298–302.
3. Baldry A. & Thibault P. J. Multimodal Transcription and Text Analysis: A Multimedia Toolkit and Coursebook. Equinox, London / Oakville, 2006. 270 p.
4. Bax S. Discourse and Genre. Analysing Language in Context. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 213 p.
5. Cook G. The Discourse of Advertising. London and New York : Routledge, 2006. 256 р.
6. Dijk T. Society and Discourse. How Social Contexts Influence Text and Talk. New York : Cambridge University Press, 2009. 299 р.
7. Dijk T. A. van, Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. New York: Cambridge University Press, 1983. 418 р.
8. Drewniany B., Jewler A. Creative Strategy in Advertising. Wadsworth Publising, 2010. 352 р.
9. Fei W., Yunfang W. Exploiting hierarchical discourse structure for review sentiment analysis. Proceedings of the International Conference on Asian Language Processing (IALP). 2013. Р. 121–124.
10. Halliday M. A. K., Hasan R. Language, Context and Text. Oxford : Oxford University Press, 1989. 234 p.
11. Widdowson H. G. Text, Context, Pretext: Critical Issues in Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 185 p.
Опубліковано
2022-10-07
Сторінки
36-41