ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «МУЗИКА» В КОМЕДІЯХ В. ШЕКСПІРА

Ключові слова: концепт «музика», вербалізація музичних реалій, художній текст, шекспірівський дискурс, комедія, лексико-семантичне поле, номінація, дескрипція, предикація.

Анотація

Стаття присвячена вивченню музичних реалій у шекспірівському дискурсі в контексті аналізу взаємопроникнення музичного виду мистецтва й творчої спадщини В. Шекспіра. Основна увага в роботі зосереджена на дослідженні лексико-семантичних засобів актуалізації концепту «музика» в шекспірівських комедіях. Комплексний міждисциплінарний підхід дозволив розглянути музику як вид мистецтва, що за своєю природою значною мірою корелює з мовою й має широкий потенціал вербалізації в художніх текстах за рахунок номінації, дескрипції й предикації музичних реалій. У дослідженні на основі загальнонаукових методів аналізу, синтезу й спостереження в поєднанні з лінгвістичними методами уточнені лінгвістичні терміни й поняття, адгерентні до теми дослідження (аналіз словникових дефініцій); визначений статус музики в культурі як у загальноісторичному аспекті, так і в конкретний шекспірівський період (лінгвокультурологічний метод); досліджена структурна організація лексико-семантичного поля музики (компонентний аналіз); виявлені основні принципи категоризації лексико-семантичного поля музики (дистрибутивний аналіз); а також здійснена класифікація вербалізаторів музичних реалій у комедіях В. Шекспіра (метод таксономії). У межах аналізу лексико-семантичних засобів актуалізації концепту «музика» досліджені прямі й непрямі номінації музичного виду мистецтва. На основі аналізу ілюстративного матеріалу виявлені критерії вербалізації непрямих номінацій музичних реалій, які в шекспірівських комедіях представлені за назвою, жанром, репрезентатором та засобом репрезентації. У поєднанні з дескриптивними й предикативними одиницями прямі й непрямі номінації музичних реалій, інкорпорованих у комедії В. Шекспіра, визначають тональність емотивного забарвлення словосполучень і есплікуються із контексту в процесі сприйняття драматичних текстів. На основі аналізу дескрипції концепту «музика» в комедіях В. Шекспіра розроблено класифікацію основних дескриптивних маркерів музичних реалій, що забезпечують семантично вичерпні описи мистецьких творів. Аналіз предикації концепту «музика» в комедіях В. Шекспіра також дозволив класифікувати емпіричний матеріал за дією репрезентатора / реципієнта на музичні реалії та дією музичних реалій на репрезентатора / реципієнта.

Посилання

1. Єнікєєва С. М. Архітектоніка системи словотвору як фрактального об’єкту (на матеріалі англійської мови). Нова філологія. 2011. № 47. С. 50–54.
2. Некряч Т. Є. Подвійна візуалізація : екфрасис у персонажній характеризації під перекладацьким ракурсом. Мова − література − мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс : матеріали Міжнародної наукової конференції / відп. ред. О. П. Воробйова. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 21.
3. Пронкевич О. В. Шекспір і популярна культура. Шекспірівський дискурс / гол. ред. Торкут Н. М. Запоріжжя : КПУ, 2010. Вип. 1. С. 263–264.
4. Торкут Н. М. Шекспірознавчий дискурс ХХ століття: специфіка і тенденції. Український шекспірівський портал. 2017. URL: https://shakespeare.znu.edu.ua/uk/torkutn- m-shekspiroznavchij-diskurs-hh-stolittja-specifika-itendencii- 2/ (дата звернення: 05.06.2022).
5. Швачко С. О., Буката М. В. Статус номінацій silence та pause в художньому та музичному дискурсах. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. 2010. С. 167–171.
6. Черник М. В. Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні параметри актуалізації феномену мистецтва (на матеріалі англомовних художніх текстів) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 264 с.
7. Shakespeare’s Plays. URL: http://www.shakespeare-online. com/plays/
8. Smith S. How Shakespeare used music to tell stories. The Conversation. 2018. URL: https://theconversation.com/howshakespeare- used-music-to-tell-stories-96301 (дата звернення: 05.06.2022).
9. Sulka E. Shakespeare’s Philosophy of Music. 2017. URL: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1021&context=music_and_worship_student_ presentations#:~:text=As%20has%20already%20 b e e n%2 0 s e e n , a d d%2 0 l a y e r s % 2 0 t o%2 0 h i s % 2 0 characters (дата звернення: 05.06.2022).
10. Vorobyova О. Verbal holography, music, and emotions in Kazuo Ishiguro’s Nocturnes. Text – Image – Music: Crossing the Borders: Intermedial Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts. Peter Lang. 2021. Р. 293–320.
11. Zhulavska O. Removal and Omission of Fiction Synesthetic Metaphors in English-Ukrainian Translation. Theory and Practice in Language Studies. 2022. Vol. 12 No. 5. P. 828–835. DOI: https://doi.org/10.17507/tpls.1205.02
Опубліковано
2022-10-07
Сторінки
42-48